Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Bardal Velforening

Valgt styre eier bygdebarnehagen

Bardal Velforening ble stiftet 18 mai 2006 og til formål bl.a å etablere en ny privat barnehage i Bardal

Arbeidet med barnehagen har gått bra og det har vært en svært hektisk tid. Helt til det aller siste har det vært møter og planer er blitt lagt.

Velforeningen består av følgende personer etter valget på årsmøtet 22 mai 2008 :

Leder: Trygve Berg-Olsen

Nestleder : Rolf Nikolaisen , styremedlemmer er Mads Nikolaisen, Arna Meisfjord, Maria Selnes, og 1.ste vara er Anita Berg-Olsen. Liv Johannesen ble valgt til kasserer og Arna er styrets sekretær.

I tillegg ble følgende revisorer valg: Arne Johan Blyseth og Ingvild Bårdgård

Valgkomite : Marthe Berg-Olsen og Kristin Lorentzen

Arbeidsboka for Bardal Bygdehus

Versjon 0.1

 

Fornuft i ufornuften

(Et buddhistisk uttrykk for at verden ikke alltid er sånn som vi tror.)

- Ufornuft - når vanlig fornuft ikke strekker til.

- Eller: Ikke spekulere over ting som kan gå galt, men sitte helt rolig og la de gode idéene komme. (For hvordan skal du ellers få tak i dem?)

 


Mange har lurt på hvordan det vil gå med Bardal Grendehus. Var nå dette så lurt? Greier folk å bli enige? Hvem er det som har planlagt alt dette? Hvordan unngår vi å bli splittet? Har vi tenkt nok på følelsene til folk oppi dette? Hva med alt som er knytta til Ungdomshuset? Blir det like bra i det nye grendehuset? Hva er det viktige i dette?

 

For å finne vei gjennom dette kan vi bruke de fem stegene  som anbefales av disse ekpertene i kunsten å bli enige.

 

1) SE OG HØR! (Hva hente rent faktisk)

2) TENK! (Hva var et jeg virkelig tenkte?)

3) FØL! (Hva følte jeg egentlig?)

4) ØNSKER! (Hva tror jeg på nå? Hva ønsker jeg?)

5) VILJE! (Hva vil jeg gjøre nå? Hva er jeg villig til?)

 

 

1) Hva har skjedd i løpet av siste året.

(Klippet fra Melkrampen)

Stifting av Bardal Velforening

På et åpent møte på ungdomshuset 18 mai i fjor ble velforeningen stiftet. Formålet med foreningen da var bl.a. å starte arbeidet med å få i gang en privat barnehage . Dette fordi  kommunen hadde vedtatt å legge ned det utmerkede barnehagetilbudet som var i bygda.

I løpet av sensommeren ble det klart at kommunen også ville selge Bardal Skole. 

Bardal Grendeutvalg innkalte til et nytt  bygdemøte om skolesalget i Bardal og resultatet av dette møtet ble at Bardal Velforening fikk i oppgave å legge inn et bud på kjøp av skolen .  Møtet var preget av stor optimisme og vilje til å gi penger til prosjektet . Bardal Ungdomslag ville også legge inn et bud.

Velforeningen vedtok i styremøte å legge inn et bud på kr. 310 000,- på vegne av de løfter som framkom på folkemøtet.

Vi er svært takknemmelig for den enorme støtten som bygda har vist i denne saken. I løpet av svært kort tid ble det samlet inn nær på 90000 kroner fra private givere. Dette er det bare å ta av seg hatten for. 

Hovedtanken for Bardal Bygdehus er å skape et hus der alle lag og foreninger i Bardal kan samles om driften av et all-aktivitetshus og for å  kunne utøve det enkelte lags aktiviteter under samme tak.

Vi har en liten vei å gå før vi endelig når målet.  Husstyret, representert ved alle lag i Bardal,  vil sammen med Velforeningens styre  arbeide med å legge konkrete planer for å kunne nå målet om ett felles bygdehus. Vi er kommet i gang…….

Gavepakke fra Bardal Janitsjar

Da Bardal Janitsjar ble nedlagt ble korpsets midler satt inn på en bankkonto , men disse midlene ble stående ubrukt på kontoen.  I forbindelse med kjøp av Bardal Skole, ble det nedsatt ei gruppe som hadde til formål å samle inn penger slik at kjøpet kunne la seg realisere. Det sittende styret i det gamle Bardal janitsjar ble også kontaktet av disse og styret vedtok å gi hele beholdningen til Bardal Velforening slik at kjøpet av skolen kunne la seg realisere.

 

Bardal Janitsjar gav litt i overkant av kr. 69000,- til kjøpet.

 

Ved dette vedtaket av styret er Bardal Janitsjar offisielt blitt historie.

Alle eiendelene som korpset hadde liggende er videre gitt til Museumslaget som har lovet å ta vare på alt materialet.

 

 

HUSSTYRET I BARDAL BYGDEHUS

Husstyret har hatt 3 møter og er kommet godt i gang med å diskutere bruken av bygget slik at det kan tjene hensikten som et flerbrukshus. Foreløpig er det kun kommet en del forslag

på tegningene, men når disse planene er endelig godkjent i de samarbeidende lag, vil selve prosessen med å bygge om starte.

Husstyret har planer om et bredt informasjonstilbud.

Det vil bli jevnlige oppdateringer på hjemmesiden til www.bardal.info.

I tillegg vil Husstyret informere om utviklingen enten på BardalsMat eller ved oppslag på informasjonstavlen.

 

HAR DU LYST TIL Å STØTTE OPP

Bardal Velforening ønsker fortsatt økonomisk støtte til dette prosjektet, både som pengegaver eller dugnad. Det er en stor jobb som må gjøres.

Ta kontakt med styret om mer informasjon. Meld deg inn i Velforeningen

 

Medlemstall i Velforeninga for 2006 var 52 betalende medlemmer

 

 


2) Hva har skjedd i husstyret?

Referater fra møter i husstyret:

Protokoll fra konstituerende møte for husstyret i Bardal Bygdehus, den 13. februar 2007 på Bardal Bygdehus.

Tilstede: Ella Vassdal, Laila Skar, Rolf Nikolaisen, Trygve Berg-Olsen, Jostein Sletvold

Forfall: Sigurd Langfors

1)      Konstituering:

Leder: Trygve

Sekretær: Jostein

Kasserer: Liv Johannesen

2)      Gjennnomgang av finansieringsplan og driftsbudsjett

Vi gikk igjennom dokumenter som ble framlagt av ledere. Det er forslag om kjøp av varmepumpe. Behovet for ny oppvarming i gymsalen er påtrengende, for takvarmen virker ikke, og det er uøkonomisk og lite effektivt å varme opp ved å la døra mellom gangen og salen være åpen.

Tilbud fra Jon Nersund på kr 16500,- ,  ferdig montert, 6,5 kW effekt .

Laila innhenter tilbud fra flere, fx Sinus, Mathisen eller noen andre.

 

3)      Arbeidsmetode

Avtaler med de øvrige lag.

Jostein lager utkast til avtale med de enkelte lagene om hva de eier og hva de betaler i husleie. Begrensninger i eierforhold - 49%.

Laila tar opp med Ungdomslaget om behov og aktiviteter framover

Hva skal inn i huset. Vi kartlegger best mulig om hva behovet er.

Innspill rettes til Sigurd om aktivitetsplan.

 

Neste møte 26. februar  kl 1930.

 

Ref. Jostein (sign.)

 

 


 

Referat fra husstyrets møte den 26. Februar 2007

 

Tilstede: Trygve, Rolf, Laila, Ella, Jostein

Forfall: Sigurd.

Sekretæren leste opp referatet fra forrige møte.

 

Sak 4) Avtaler:

Jostein la fram forslag til avtale. De enkelte i styret tar forslaget med seg til sine respektive lag.

Diskusjonen i styret avdekker at de enkelte lagene kan ha en annen opplevelse av det å ha andeler i huset. Det er enighet i styret om at prissettinga i det framlagte forslaget kan være passelig. Vi avventer en tilbakemelding fra lagene på avtaleutkastet.

 

Sak 5) Varmepumper:

Laila vil ha konkrete forslag klare til søndagens arbeidsmøte.

 

Sak 6) (om prosjekt gjennom HALD) - Utsettes

 

Sak 7) Innspill til romplan fra lagene

Judoklubben trenger garderobe m/dusj for både gutter og jenter.

Historielaget trenger kontorplass og møterom

Ungdomslaget trenger kontorplass og møterom

Vi ber lagene om å komme med flere innspill til romplanen.

 

Sak 8) Felles kontormiljø

Vi etablerer kontor, med muligheter for alle lagene til å ha sakene sine der.

Trygve avtaler med barnehagen. Vi ser på mulighetene for innredning av kontoret.

 

Sak 9) Nøkler - utsettes.

 

Ref. jostein

 

 

Referat fra møte i husstyret 13.03.2007

 

Tilstede: Sigurd, Rolf, Trygve, Jostein

 

Forfall: Laila, Ella

 

Sak 6/07

Sigurd refererte samtale med HALD og de sier at vi kan sende inn en søknad med kravspesifikasjon som de kan besvare.

Hoveddeler i dette kan være

-         organisasjonsutvikling generelt for folk i bygda og spesielt for BBH

-         Aktuelle kurs

Sigurd samler stikkord og utvikler forslag som han sender inn til HALD

 

Sak 9/07 Nøkler

-         Rolf mener vi har nøkler nok, og la fram liste over hvem som er kartlagt. Han krever inn de som ikke trenger nøkkel.

 

Sak 10/07 Utsendelse av informasjon.

-         Melkrampen sendes ut i med vedtatte endringer. Vi får kopi på epost til godkjenning.

 

Sak 11/07 Referater

-         Referat fra forrige møte referert og småfeil rettet opp. Godkjent.

 

Sak 12/07 Eventuelt

-         Trygve og Jostein lager en sak om selskapsform for å dekke behovet for klarhet omkring eierskap og styrevalg

-          

 

Referat fra møte i husstyret 260307

 

Tilstede: Sigurd, Laila, Trygve, Jostein

 

Forfall: Rolf, Ella.

 

Sak 12/07 Retningslinjer  for Bygdehuset

-                          Ut fra det arbeidet som Trygve og Jostein har gjort, ble det lagt fram et forslag til framtidig organisasjonskart for Velforeninga, Bygdehuset og husstyret. Det blir klart at dette er for komplisert slik det er i dag, og vi trenger å forenkle dette. Det ble utarbeidet en skisse som beskriver det vi har i dag, og en som beskriver hva vi vil fram til.

 

Sak 13/07 Godkjenning av avtalene – utsettes.

Vi må ha kartet og vedtektene og avtaleforslagene klare til medlemsmøtet i ungdomslaget den 23. april.

 

Referat fra husstyret 16.04.07

 

Tilstede: Trygve, Laila, Rolf, Jostein, Sigurd

Forfall: Ella

 

Sak 14/07 Gjennomgang av avtaleforslagene med lagene.

Tekstene ble gjennomgått og rettet på.

 

Vedtak: Avtalene sendes ut til lagene. Det bes om at lagene gir sin prinsipielle tilslutning til samarbeidet. Eventuelle endringsforslag til avtalene må komme inn til husstyret innen 7. mai. Underskrevet og godkjent avtale bør foreligge innen 17. mai.

Sammen med avtalene sendes ut Josteins forslag til arbeidsbok.

 

Sak 15/07 Startskudd for ombygging av Bygdehuset.

Trygve la fram forslag til framdriftsplan.

 

Forslag til framdriftsplan:

·        Få underskrevet bindende avtaler med de øvrige lag innen 17 mai.

·        Sette opp budsjett som skal framlegges årsmøtet ca 20 mai.

·        Ha klare planer for tiltak innen 1 juni. ( Romløsning og behov )

·        Få avklart kostnader av de nødvendige tiltak innen 1 juli.

·        Ha ferdig dugnadslister og finansiering innen 1 august.

·        Sette i gang selve ombyggingen av bygget , oppstart innen 31 august.

·        Finne løsninger for Judotrening og barnehage mens ombygging pågår.

·        Ha romplan ferdig innen 15 oktober.

·        Flytting av kjøkken og utstyr , starter 1 desember.

·        Ferdig for å tas i bruk ca 15 desember, JULEBORD foreslås flyttet til nytt hus.

 

Vi går for disse datoene, men det er mulig vi må justere underveis de datoene til høsten.

Det tilføyes at vi tar sikte på årsmøte i Velforening 230507 kl 18.00 – 19.30 og åpent bygdemøte kl 20.00 – 22.00.

 

Neste møte 300407. kl 1930 byggekomitè

 

Arbeidsområder - Hva steller husstyret med for tida?

1) Avtaler og vedtekter

Vi har laga forslag til avtaler mellom huseier og de lagene som hat bidratt til kjøpet og sitter i husstyret.

 

2)     Organisasjonskart

For oversiktens skyld har vi laga et organisasjonskart som skal vise hvordan tingene henger sammen når det gjelder huset.

 

3)     Økonomi

Vi har laga oversikt over hvem som har bidratt med hva.  Vi holder også på med en oversikt over hva ting skal koste å leie/låne.

 

4) Drift og vedlikehold

Vi hart fått oversikt over hvem som har nøkler til huset. Vi har også installert varmepumpe for å få bedre kontroll over fyringsutgiftene.

 

5) Informasjon

Vi har gitt ut ett nummer av Melkrampen for å fortelle om litt av det som foregår.


3) Hva må gjøres framover

Planer

Før vi durer i vei med riving og ombygging må vi ha nøye kontroll på hva vi mener huset skal brukes til. Derfor er vi helt avhengige av at alle meninger får komme fram og at diskusjonene får løpe fritt.

 

Ombygging koster penger, og vi vil ikke sette igang noe sånt før vi vet at det er helt nødvendig.

 

Imidlertid ser vi at slik huset er i dag, vil ikke alle våre forskjellige aktiviteter finne seg til rette i huset slik det ser ut nå.

Så det første og viktigste blir å bli enige om hvilke aktiviteter som skal prioriteres.

 

Så kommer en romplan og en ombyggingsfase.

4) - AKTIVITETENE - Hvilke aktiviteter vil vi ha i bygdehuset, eller hva kanvi tenke oss å holde på med?

Trim og trening.

Dans

Selskap

Offentlige fester (?)

17.mai og juletrefest

Hyggekvelder

Formingsaktiviteter.

Hobbykvelder

Kortspill

Kurs

Opplæring

Undervisning

Sang og spill og musikk

Filmframsyning

Utstillinger

Julemesser

Barnehage

Privatskole

Sketsjer og teater

”Er det noe vi har glemt her?”


 

5) - Her er aktivitetene sortert ut fra hva slags lokaler som kan trenges:

Aktivetetstype 1: Matlaging i ymse formater - Kreative hobbyer

-          Storkjøkken

-          Kurs-kjøkken/skolekjøkken??

-          Hva slags?

-          Formingsaktiviteter

-          Hobbykvelder

-          Sang og spill og musikk

-           

-          Trenger vi et rom med vann og vask og stødige bord, godt lys og verktøyskap?

-           

Aktivetetstype 2: Trim og trening

-          Judo

-          Dansekurs

-          Trim

-          Pilates

-          Yoga

-          Kommer vi til å arrangere kurs her?

-           

-          Trenger vi gymsal ?

-          Trenger vi garderobe/dusj for alle kjønn?

-           

Aktivetetstype 3: Sosiale aktiviteter (uformelle)

-          Selskap

-          Hyggekvelder

-          Kortspill

-          Kurs

-          Opplæring

-          Sang og spill og musikk

-          Trenger vi flere hyggelige rom?

-           

Aktivetetstype 4: Selskapelige aktiviteter: (stivpynta)

-         Dans

-         17.mai og juletrefest

-         Selskap

-         Offentlige fester (?)

-         Diskotek

-          

-         Trenger vi storsal med dansegulv? Restaurant? Kaféluke?

-          

Aktivitetstype 5: Utstillinger og messer og stevner - Kulturelle arrangementer - Kurs og opplæring - Offentlige oppgaver (barnehage og skole)

-         Sketsjer og teater

-         Trenger vi et rom med plass til store forsamlinger?

-         Tavle og pulter, lerret og projektor, AV-midler

-         Undervisning

-         Barnehage

-         Privatskole

-          

-         Hvilke hensyn må vi ta til barnehagedrifta?

-         Hva med mulighetene for å drive skole i bygget?

-          

 

Aktivetetstype 6: Møter og kontorarbeid

-         Trenger vi et rom med ro og fred, skrivebord, hyller og skap og PC m.v.?

-          

6) - Hvilke aktiviteter kan vi få plass til i dag, uten de store ombyggingene?

(lag seks tegninger med fargelegging av området i huset som blir berørt av aktivitetsområdet)

Hvor er det potensielle konflikter, hvor trengs ”lure løsninger”?

Hvor er det ”ubrukte områder”?

Tenk i flere steg, (spar drømmene til sist):

Uten ombygging (slik huset er i dag)

Liten  ombygging (uten vesentlig riving)

Stor ombygging (med riving og endring av vegger)

Med tilbygg (lager) ... (terasse)

7) - Hva skal vi satse på for slags aktiviteter? Hvordan innreder vi for dette? Hvilke ombygginger trenger vi?

Lag dine forslag!!

Dette er idéinnsamling, seinere kommer utvelging av hva vi kan/må velg





Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden