Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

ledige stillinger

Assistent 100 % Renholder 25 %

Fra 9 april 2007 og fram til ca 3 mars  2008 er det ledig vikariat som  assistent  i inntil 100 % stilling ved Bardal Bygdebarnehage

Det er også ledig stilling i inntil 25 % som renholder.  Stillingen som renholder kan tiltredes umiddelbart dersom dette er ønskelig . Stillingen er i utgangspunktet ledig fra ca 6 mars

Skriftlig søknad med attester og CV sendes til Bardal Bygdebarnehage, 8897 Bardal

Søknadsfrist er satt til 1 mars

Vedr. assistentstillingen gjelder følgende instruks:

3.2. Stillingsinstruks for assistent

Assistenten skal være ansvarlig på avdelingen når pedagogisk leder ikke er tilstede.

Assistenten skal:

Lede barns læring og utvikling ved bl.a.:

-         gi anerkjennelse og bekreftelse

-         gi omsorg og trygghet, kjennetegnet ved tålmodighet, innlevelse, varme, oppmerksomhet og nærhet.

-         arbeide med barn enkeltvis og i gruppe

Skape et positivt klima i hverdagssituasjonene som:

-         måltider

-         hvile

-         hygiene- stell

-         av-/ og påkledning

Assistenten samarbeider med:

-         foreldre

-         barnehageeier

-         andre assistenter

-         styrer/ pedagogisk leder

-         ulike hjelpeinstanser ved behov

Daglige arbeidsoppgaver:

-         samlingsstund

-         frilek/organisert lek, ute og inne

-         stell og omsorg

-         måltider

-         formingsaktiviteter

-         turer

-         samarbeid/ kontakt med foreldrene

Samarbeid internt:

-         personalmøter

-         planleggingsdager

-         årsplanarbeid

-         planlegging av den daglige virksomheten, og ha medansvar for gjennomføringen av planene

4. Arbeidsforhold

4.1. Arbeidstid

Styrerstilling: 35 % eksklusiv pauser

Pedagogisk leder: 65% eksklusiv pauser

Assistent: 100% + deltidsstilling ift. antall barn på avdelingen.

Ukentlig turnus utarbeides med styrer.

Det skal så langt som mulig alltid være førskolelærer tilstede ved barnehagen.

Overtid: det er generell møteplikt ved foreldremøter og personalmøter. Det noteres overtid/ avspasering for slikt frammøte.

4.2. Ferie

Barnehagen har stengt sammenhengende 2 uker om sommeren. Personalets ferie skal tilpasses barnehagens drift. 4.3. Pauser

Spisepause er ikke inkludert i arbeidstiden. Det er ikke tillatt å røyke på barnehagens område.

4.4. Fravær

Fravær må meldes styreren snarest, med antydning om fraværets antatte varighet. Ved sykefravær utover 3 dager kreves sykemelding. Søknader om permisjoner i forbindelse med kurs, reiser og lignende avgjøres i hvert tilfelle av styrer.

4.5. Forsikring - pensjonsordning

Det foreligger kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring og pensjonsordning for alle ansatte

5. Taushetsplikt

Alle ansatte er pålagt taushetsplikt i de forhold som på noen måte angår barnehagens/SFOs ve og vel, og alle personlige forhold for barna, deres foresatte og personalet.

6. Andre forhold

Enhver som ansettes ved Bardal Bygdebarnehage og SFO skal underskrive en erklæring om at personalinstruksen er gjennomlest og vedtatt. Brudd på instruksen kan føre til oppsigelse.

Denne instruksen skal være oppslått på et lett synlig sted i barnehagen. Bare Bardal Velforening kan endre denne instruksen.

instruksen er vedtatt på møte i eierstyret den  24.aug. 2006.

Bardal Velforening

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden