Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Medlemsmøte i BUL

Referat fra dette ligger her

  23.04.07    kl. 19.30

på Ungdomshuset

Frammøtte:

Kristin Lindseth, Arne Lindseth, Mads Nikolaisen, Kato Nilsen, Jostein Slettvold, Sigurd Langfors, Trygve Berg-Olsen, Kristin Lorentzen, Torbjørg Nikolaisen, Rolf Nikolaisen, Laila Skar, Anita Berg-Olsen.

SAKER SOM VAR OPPE TIL BEHANDLING

Sak 1. Aktivitetsplan for 2007

Anita orienterte om aktivitetsplanen som er utsendt til bygda. Det var lite innvendinger mot oppsettet. Det var ønske om å opplyse om vinnerne etter trekningen av månedslotteriet.

Vedtak:

Oppsett og info for turmarsjene må legges ut i postkassene.

Det opplyses om trekningen av månedslotteriet.

Sak 2: Orientering om regnskap og budsjett

Sigurd orienterte om den økonomiske situasjonen etter1. kvartal. I f.t. det budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet, viser regnskapet at vi ligger meget godt an økonomisk. Det har vært meget god oppslutning på de arrangementene som har vært.

Vedtak:

Planleggingsarbeidet med Bakkabrua bør igangsettes  i løpet av våren slik at midlene som er bevilget kan tas ut i dette budsjettåret.

Sak 3: Medlemsfordeler/ sponsormidler

Pr. d.d. står 48 stk. som medlemmer. (40 voksne – 8 barn).

Sigurd orienterte om medlemsfordelene:

- Turmarsjer:             20 kr - medlem voksne/ 30 kr – ikke medlem voksen

                                  10 kr – medlem barn/ 20 kr – ikke medlem barn

- Offentlige fester/ bordfester: 20% på billetten avrundet opp til nærmeste hele 10-kr

- Husleie:             600 kr. pr. medlem/ 1000 kr. pr. ikke-medlem

- Forhandlete rabatter v/ utflukter, arrangementer og lignende (den enkelte komitè forhandler for det enkelte arrangement).

Sigurd orienterte også om inngåelse av avtale med Felleskjøpet om sponsormidler: 3000 kr over 3 år. Det er også inngått en lignende avtale med Helgeland Sparebank (beløpet ikke kjent da møtet ble avholdt). Styret avgjør hva midlene skal brukes til.

Det er også søkt midler fra Nordland Fylkeskommune om opprustning av Elvstrandveien som turløype.

Sak 4: Julelotteriet 

Laila orienterte om julelotteriet. Det er gitt mange fine gevinster fra medlemmer og lokale bedrifter. BUL retter en stor takk til de som har gitt gevinster. Lodd er trykket opp. Det er et mål å samle inn min. 20.000 kr. Gevinster mottas ellers med takk (Det vil alltid være behov for et nytt lotteri).

Sak 5: Gjennomgang av heimesiden for BUL

Sigurd orienterte om endringer og nye muligheter på heimesidene for www.bardal.info. Hensikten er å utvide muligheten for at alle lagene skal kunne legge ut all relevant info om lagsarbeidet. Det er et mål å legge ut oppdatert info om aktiviteter (Bakkabrua, oppfølgingen av Bygdehuset, referat fra møter osv.). Sidene er ikke ferdige, men er under bearbeidingen.

Sak 6: Fornuft i ufornuften

Jostein redegjorde for prosesser og arbeid i husstyret for Bardal Bygdehus. Han viste også til hva slags aktiviteter som kan være aktuelle i det nye bygdehuset. Han skisserte også framdriftsplanen framover mot ferdigstillelsen og overtakelsen av bygdehuset. Diskusjonen gikk på hvorvidt vi klarer å holde den framdriften som er satt. Målet må være å prøve å holde den så langt som råd og ressurser tillater.

 

Sak 7: Orientering om arbeidet i husstyret for Bardal Bygdehus

Trygve – leder i husstyret - orienterte om historikken bak kjøp av Bardal skole – nå Bardal Bygdehus. Han sa også noe om husstyrets funksjon og oppgaver. Det er laget forslag om fordeling av ansvar og eierforhold mellom de ulike lagene som har bidratt økonomisk til kjøp av huset. Forslaget er sendt ut til de ulike lagene for godkjenning.

 

1) Diskusjon om ansvarsfordeling

·         Det kom forslag fra Rolf om å utvide husstyret for å sikre flertallet for BUL som har den største eierdelen. I stedet for å utvide antallet, kan evt. et av medlemmene fra BUL møte med dobbelstemme.

·         Torbjørg mente at intensjonen bak kjøpet var at alle lagene skulle få ha aktivitetene sine i bygget, og at husstyret skal ivareta alle sine interesser på beste måte.

·         Laila mente at det var behov for å diskutere dette forholdet mer i styret før BUL tar en avgjørelse.

·         Sigurd mente det var viktig å ta dette opp på et bredere grunnlag. Han gikk inn for å innføre dobbelstemme istedenfor å utvide antall medlemmer

·         Arne mente at det logisk at BUL må sitte med flertall i husstyret ettersom de skal også inneha 80% av ansvaret.

Vedtak:

Saken diskuteres videre i styret før det inngås avtale med Bardal Velforening v/ husstyret. Dette må gjøres innen fristen 7.mai.

2) Forslag til plantegning for ombygging

Trygve la fram et nytt forslag til plantegning der kjøkkenet flyttes til kontordelen. Dermed kommer det i direkte tilknytning til salen og restauranten. Det vil bety større ombygginger og kostnader, men blir en klart bedre løsning. Forslaget diskuteres i de ulike lagene før årsmøtet/ bygdemøtet i Velforening 23. mai.

Sak 8: BUL`s behov i Bardal Bygdehus

Laila tok opp rombehovet for BUL i bygdehuset. Forslaget fra husstyret imøtekommer disse behovene på en tilfredsstillende måte. Det eneste som kanskje mangler er lagerrom for diverse utstyr. Dette kan imidlertid finnes løsninger på ved å bruke forslaget til inngang til festsalen som lagerrom.

Det kom også forslag om å bygge inn hovedinngangen for å hindre røyking i dette partiet, og at det bygges inn for å dekke barnehagens behov for plassering av sitt utstyr under andre arrangementer.

Møtet er enig om at omkostningene med ombygging/ tilpasning av Bardal Bygdehus må bli minst mulig, og at endringene blir gjort innenfor de eksisterende bygningsmessige rammer, og i forhold til interessene og behovene til lagene slik det er diskutert i møtet.

BUL ønsker en fortgang av planleggingen i husstyret slik at aktiviteter og utstyr kan flyttes til Bygdehuset snarest.

Møtet slutt 22.30.

Anita Berg-Olsen (ref.).

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden