Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Info fra BUL

Første halvår 2007

  Styret i Bardal Ungdomslag ønsker å informere medlemmer og bygdefolket om arbeidet i laget, og vil med dette oppsummere en del av det som har skjedd det første halvåret 2007.

·        Vi minner om Hjemmesidene for Bardal som inneholder nyhetsstoff og informasjon om ting som skjer i bygda. Styret i BUL legger hele tiden ut aktuelt stoff om arrangementer, aktiviteter, styresaker, referater, informasjon, bilder, osv. Her kan dere finne stoff ved å klikke dere inn på  www.bardal.info. Vi ønsker også tips om ting dere mener er viktig bør stå her.

·        Aktivitetsplanen 2007  ble sendt ut i vinter, og stort sett har alle arrangementene blitt gjennomført slik som planlagt. Sommertreffet 21.07.07 måtte dessverre gå ut p.g.a. uforutsette hindringer.

o       Slåttballet utsettes til 25. august. Vi håper på god oppslutning, og oppfordrer alle om å invitere med seg en (eller flere) slik at det blir stor fest og stormende jubel!

o       Vi minner også om Gammeldanskveld 1. sept. for alle gammeldansentusiaster. Også her oppfordres til vidstrakt mobilisering av folk utenfra.

o       Ungdsomlagets helg 15. – 16.sept er under god planlegging

o       Turmarsjene har hatt god oppslutning, og vi oppfordrer enda flere til å være med på de trivelige turene sammen med venner og naboer. 

Nærmere informasjon om de enkelte arrangementene settes opp på senteret og brygga i god tid før.

        Styrets arbeid: Det er avholdt 11 styremøter, 1 medlemsmøte og 1 ekstraordinært årsmøte. Medlemsvervingen har gitt 59 medlemmer: 49 voksne og 10 barn! Saker som har vært oppe til behandling har bl.a. vært:

o       Oppfølging av årsmøtevedtaket om å flytte aktivitetene til Bardal Bygdehus. Laila og Sigurd har sittet i Husstyret for planleggingen av Bygdehuset. Det har vært innkalt til ulike infomøter for å informere om framdriften i saken. På det ekstraordinære årsmøtet i BUL ble det gjort vedtak om at  BUL overdrar ansvaret for Bardal Bygdehus fra Bardal Velforening når huset er klar til å tas i bruk. Andre lag og foreninger inngår leieavtaler med BUL ut fra sine behov. Husstyret fungerer som byggekomitè. Årsmøtet vedtok også å selge ungdomshuset og Lisevja  til høystbydende som en del av finansieringen av kjøp og ombyggingen av Bardal Bygdehus. Det er avholdt takst, og begge salgene er nå lagt ut på hjemmesiden og på www.finn.no.

o       Styret kaller inn til medlemsmøte i begynnelsen av september.

o       Styret har søkt Nordland Fylkeskommune og fått 10.000 kr. Til opprusting av Sjyveien (Elvstrandveien) til tur- og fritidsformål. Det er grøftet, byttet stikkrenner, kjørt grus og skrapet, så nå framstår veien bedre enn på mange år. Bardal Helselag har også bevilget penger. Det er en forutsetning i søknaden og bevilgningen av pengene at veien fortrinnsvis er en gang- og sykkelvei forbeholdt de myke trafikantene

(barnevogner, gående, syklende, hester, rullestoler og lignende.) Veien er satt i stand på dugnad, og vedlikeholdet av veien forutsetter også frivillig arbeid. Derfor er det et ønske fra Bardal Helselag og BUL ut fra praktiske-, sikkerhetsmessige- og trivselshensyn, at veien holdes stengt for gjennomgående motorisert ferdsel. Dette betyr ikke at veien fysisk stenges, men at alle respekterer dette ønsket om ikke å kjøre bil på strekningen. Ved behov og transport av varer og lignende, vil det selvfølgelig være åpent å kjøre fram til Floen. Parkering ved brua, og på utkjørselen ved raset.

-         Styret har også inngått sponsoravtaler med Felleskjøpet og Helgeland Sparebank.

-  BUL har fått innvilget STILK-midler (36.000 kr) for å bygge opp Bakkabrua. Styret er i kontakt med grunneierne om å sette i gang dette arbeidet

o       Trekning av månedslotteriene: 

- mars: Ingrid Lovise og Synne Margrethe Berg-Olsen

- april: Peder Nikolaisen

- mai: Martin Edvard Hals Jøsevold

 - juni: Willy Austvik

Det har ikke vært loddsalg i juli/ august

-         Julelotteriet er i full gang. Det er behov for loddselgere (også utenfor Bardal). Meld deg til Laila Skar (75048707/ 92442511)

        Styret går nå i gang med planlegging av høsthalvåret. Vi skal prøve å få i gang litt kursvirksomhet, og ellers er vi glade for tilbakemeldinger fra medlemmer og andre om aktiviteter og arrangement som ønskes. Ikke minst er vi åpne for forslag til planleggingen av utflytterstevnet som starter opp i disse dager.

Styret i BUL

August 2007

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden