Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Årsmøte i Bardal Ungdomslag

30 januar

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BUL 2007.

Styret i Bardal Ungdomslag innkaller med dette til årsmøte:

Dato:  30.01.2008

Tid:     19:30

Sted:    Bardal Bygdehus

 

Saksliste:

Sak 1:             Godkjenning av møteinnkalling

Sak 2:              Godkjenning av saksliste

Sak 3:             Valg av møteleder og sekretær

Sak 4:              Godkjenning avårsmøtereferat 2006

Sak 5:              Godkjenning årsmelding 2007

Sak 6:              Godkjenning av regnskap 2007

Sak 7:              Godkjenning av budsjett 2008

Sak 8:              Styrets saker

a)      Rev. av vedtekter.

b)      Ferdigstillelse av Bardal Bygdehus, fase 2.

Sak 9:              Innkomne saker

Sak 10:            Godkjenning av aktivitetsplan 2008

Sak 11:            Valg

 

Innkomne saker må være styret i hende innen 25.01.08.

Servering.

Bardal 15.01.08.

For styret i BUL

Laila Skar

- leder  (sign.)

(redaksjon legger ved utdrag av årsmelding her . Den er distribuert til alle i Bardal)

  Årsmelding for året 2007

Innledning

Stort sett har året forløpt som ganske normalt i forhold til de arrangementer som har vært gjennomført; men ellers har det vært et år helt utenom det vanlige. Det har vært et hektisk arbeidsår, spesielt  i og med at ungdomslagets aktiviteter ble flyttet til nye lokaler.

Dette skjedde jo en del fortere enn noen hadde forestilt seg, og utløste dermed et betydelig behov for økonomisk støtte, samt arbeidsinnsats for å tilpasse de nye lokalene etter de aktiviteter som allerede er etablert i bygget, og de nye som kommer til.

Det er jo ikke til å komme forbi at det også har vært en del motstand omkring kjøpet av bygdehuset, salget av ungdomshuset, og flyttingen av aktivitetene til bygdehuset. Til tider det også vært slitsomt å forholde seg til alt som har blitt sagt om saken,  og den måten styret har arbeidet på. Det som bør understrekes er at det sittende styret har prøvd å ivareta og gjennomføre vedtaket som ble fattet ved forrige årsmøte om å realisere kjøpet av bygdehuset, og flytte aktivitetene dit på best mulig måte.   Styret har måttet ”brette opp armene”  og finne mulige løsninger på dette. Men selv om det har vært motstand, så har styret og laget opplevd en utrolig respons fra både fastboende, utflytta Bardalsværinger og andre som på en eller annen måte har tilknytning til bygda. Fastboende i form av dugnadsarbeid ved bl.a.flytting, rydding og ombygging, samt samlinger hvor tema var å finne løsninger på hvordan man kunne skaffe midler til bygget.

Andre deltok ved å skaffe flotte gevinster til julelotteri,  noen ”tok saken i egne hender”  og produserte selv gevinster. Virkelig flott gjort!

Og vi som ikke kunne noen av delene solgte lodd og kjøpte rikelig selv.

Andre gav sin støtte til ungdomslaget i form av pengegaver.

Det er i grunnen vanskelig å gi uttrykk for verdien av å oppleve slik respons når behovet er der. Men det gir en god følelse, økt pågangsmot og en utrolig takknemlighet til alle som derved gir uttrykk for at også de ser muligheter som ligger åpen.

 

Styret har i 2007 bestått av:

Leder :……………….Laila M. Skar

Nestleder:……………Hanne A. Nikolaisen

Sekretær:…………….Anita M. Berg – Olsen

Styremedl.:…………..Kato Nilsen

Kasserer:…………….Sigurd Langfors

Vara: 1………………Gunnar Lorentzen

          2………………Line C. Kristiansen

          3………………Kristin Lindseth

Valgkomitèen:………Liv Johannessen

                                    Rolf Nikolaisen

                                    Martin Jøsevold

Revisorer……………Arne J. G. Blyseth og Trygve E. Berg – Olsen

Styrets arbeidsform og informasjonsarbeid

Styret har avholdt 21 styremøter og behandlet ca. 82 styresaker. 

 3 medlemsmøter,  - 1 ekstraordinært årsmøte,  - 1 møte med Velforeninga hvor det ble utarbeidet avtale  om leie av barnehagelokale, og 1 møte med Judoklubben hvor det ble utarbeidet avtale om leie av treningslokale. 

Saker som har vært behandlet er bl.a.:

 • - utarbeiding av en fordeling av ansvarsområder og oppgaver i styret
 • - valg av repr. til  ”Husstyret”, senere ”Byggekomitè”.
 • - valg av repr. til  ”utflytterstemnekomitèen”.
 • - ungdomslaget ble registrert i Brønnøysundregistrene
 • - bygging av ny bru i Bakka. Ikke påbegynt enno.
 • - støtteerklæring til Grønnfjelldal ungdomslag etter skolebrannen.
 • - styret har fått en orientering om veglysanlegget og om brannberedskap
 • - julelotteri
 • - plan om rasteplass ved Vassdalsvatnet
 • - opprusting av Elvstrandveien. Prosjektet er gjennomført
 • - salg av ungdomshuset og Lisevje
 • - overtakelse av Bygdehuset.
 • - leiesatser

Styret har informert omkring styrets arbeid gjennom medlemsmøtene og ekstraordinært årsmøte. Det er også sendt ut 3 info-skriv i løpet av året, som har tatt opp saker som styret har arbeidet med. I tillegg har bruk av oppslag og flygeblad i forbindelse med ulike arrangementer vært en viktig måte å informere om lagets aktiviteter.

Medlemmer og medlemsaktivitet

Pr. 31.12.2007 har ungdomslaget 49 voksne betalende medlemmer og 10 barn, -, en framgang på bortimot 60 %. Et motiverende  resultat etter bl.a. en aktiv medlemsverving.

Litt aktiv medlemsverving viser seg å gi gode resultater. Styret mottar gjerne  tilbakemeldinger og forslag på aktiviteter som kan være aktuelle.

Lagets aktivitet i 2007

Aktivitetsplanen ble tidlig utsendt, og vi ser at den i all hovedsak er oppfylt som planlagt. Noen arrangementer har gått ut pga vanskelig rekruttering til komitèer

Vi har kanskje ikke klart å komme med de tilbud om aktiviteter eller den mengde av info som kunne ha vært ønskelig, men vi håper at dere har forståelse for at veldig mye av tiden vi har brukt har gått til å finne løsninger på tilpassinger, avtaler og andre ting som er helt nødvendige.

Arrangementer og tilstelninger i vårt nye Bygdehus

Julebordet ble det første store arrangementet som ungdomslaget gjennomførte. Tror flere var spente på hvordan dette skulle bli.  Julebordskomitèen hadde jobbet meget godt i forkant av arrangementet, og gjennomførelsen var ikke mindre imponerende. Det var en fin og hyggelig stemning hvor julebordsgjestene, og ikke minst komitèen, så meget tilfredse ut.

Helselaget hadde sin årlige julemesse i ”Salen”. Det var også et meget godt gjennomført arrangement.

Barnefesten 5.juledag ble også vellykket. Fin og god julestemning, og stor spenning om  nissen ville finne fram til det nye bygdehuset. Og det gjorde han, heldigvis.

 

Alle har hatt, og har fortsatt full mulighet til å kontakte representanter fra styret og høre hvordan planene er framover. Ellers oppfordrer vi alle til å ta godt vare på aktivitetsplanen og møte opp på årsmøtet og medlemsmøtene.

Økonomi

Laget har god økonomi! Det har vært god oppslutning til de ulike aktivitetene som har vært planlagt. Stort sett har folk sluttet godt opp om disse, og det har også gitt overskudd i kassa. 

 

Den gode likviditeten kommer også bl.a. fra salg av ”huset” og Lisevje. Men også fra inngåtte sponsoravtaler med FELLESKJØPET AGRI, kr. 9000,- som tildeles over 3 år, og en toårig avtale med  HELGELAND  SPAREBANK,   med en tildeling av kr. 2000.- pr.år.

Laget har mottatt pengegaver fra mange givere, også i forbindelse med begravelse og bursdager.

Arbeidet videre

Ungdomslagets styre er stolt over alle som har deltatt i det som hittil har blitt gjort i Bygdehuset. Her er enda en god del igjen som må gjøres, så alle er hjertelig velkomne til å delta. Både store og små.

 

Ellers står laget overfor en del andre utfordringer i det kommende år bl.a :

 • - ferdigstillelse av ”Bygdehuset”
 • - Bakkabrua
 • - utfløtterstemnet

 

Ungdomslagets styre er lydhøre både når det gjelder ris og ros.

Risen ser vi gjerne kommer direkte til styret, mens rosen ser vi gjerne formidles videre. Alt kommer til styret før eller siden uansett, noen ganger kanskje for sent, og det vanskelig å gjøre noe med det vi ikke vet om.

 

 

Bardal 15.01.08

For styret

Laila Skar (leder)

 

 

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden