Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Medlemsmøte i Bardal Ungdomslag

Referat

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I BUL

 

22.09.08 kl. 20.00

på Bardal Bygdehus

 

Tilstede: Rolf Nikolaisen, Sigurd Langfors, Hanne A. Nikolaisen, Kristin Lorentzen, Kato Nilsen, Trygve Berg-Olsen, Martin Jøsevold, Kristin Lindseth, Arne Lindseth, Torbjørg Nikolaisen, Jostein Slettvold. Anna-Lisa Bårdgård, Anita Berg-Olsen

 

Møtet startet med kaffe og kveldsmat, før lederen ønsket velkommen.

Sak 1) Økonomi utfløttarstevnet

Sigurd orienterte om det økonomiske resultatet for det totale stevneregnskapet. Hovedkomitèen har behandlet, og gitt sin godkjenning. Regnskapet viser et meget pent overskudd som fordeles mellom lagene etter en vedtatt fordelingsnøkkel. BUL får 50% av overskuddet (49458 kr). Møtet diskuterte også styrker/svakheter ved gjennomføringen. Konklusjonen var at vi har all grunn til å være fornøyde med et meget vellykket stevne.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Hovedkomitèen v/ Martin bes utarbeide en sluttberetning for årets stevne.

Sak 2) Ferdigstillelse Bakkabrua

Sigurd orienterte om ferdigstillelsen av Bakkabrua som ble ferdig 31.07.08. I tillegg til midlene som ble bevilget prosjektet gjennom SMIL-midler, har også Gilde-fondet bidratt med 10.000 kr. Men prosjektet vill ikke latt seg gjøre uten den formidable egeninnsatsen som ble gjort gjennom dugnad. Gjenoppbyggingen av brua ble holdt godt innenfor den økonomiske rammen prosjektet hadde til rådighet. Den ble kjempefin. Honnør ble gitt til dem som har gjort arbeidet.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 3) Alkoholservering ved arrangementer i BUL`s regi

Styret ønsker å få alkoholpraksisen i ordede former, og hadde i den anledning bedt Anna-Lisa om å orientere om regelverket omkring skjenking på offentlig sted. Hun understreket at det er viktig å holde god kontroll ved tildeling av skjenkebevilling, ellers kan man risikere å miste retten til skjenking. Medlemsmøtet diskuterte også erfaringer ved de anledningene det har vært søkt om skjenkebevilling, og understreket ansvaret som påligger laget ved slik løyve.

Vedtak: Medlemsmøtet stiller seg positivt til å søke skjenkebevilling til offentlige arrangement i regi av BUL. Styret bestemmer hvilke arrangement som det søkes bevilling til. Private arrangement og sluttede lag inngår ikke i denne praksis. Styret utarbeider retningslinjer for skjenking som går ut på høring, og som behandles på førstkommende årsmøte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4) Åpen Post

a)      Torbjørg informerte om at den nye rådmannen er invitert av Grendeutvalget til Bardal 4.okt. Alle lag og foreninger oppfordres til å møte opp og presentere seg. Foreldre med barn/ skolebarn bør også møte opp for å diskutere en sannsynlig diskusjon i kommunestyret om nedlegging av små skoler i kommunen.

Vedtak: Styret utnevner noen som møter denne dagen på vegne av leder

b) Søknad fra Bardal Helselag

Bardal Helselag har sendt søknad til BUL om rimelig husleie ifm. oppstart av spanskkurs 2 kvbelder pr. uke i vinter/ vår, samt 1 trimkveld i uka. Møtet diskuterte hva slags aktiviteter som kan være aktuelle å subsidiere.

Vedtak: Styret gjør vedtak i saken ift. de utleiesatser som er satt.

 

23.09.08

Anita Berg-Olsen (sekr.)

                                  

 

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden