Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Bardal Ungdomslag

Årsmelding er lagt ut

 

ÅRSMELDING  BUL 2008

1. Innledning

Bardal Ungdomslag har også i dette året hatt stor og hektisk aktivitet. Ombyggingen av storsalen og utfløttarstemnet har vært de mest krevende utfordringene. Dette har medført mye arbeid for styret og  medlemmene, men samtidig gitt god økonomisk uttelling og trivsel for bygda. Styrearbeidet har kommet inn i et godt gjenge, og arbeidet innad har vært godt planlagt og forutsigbart. Dette har også preget arbeidet generelt i laget. Det har vært stort fokus på økonomisk resultat, og dermed god kontroll på den økonomiske situasjonen for laget. Flyttingen fra det gamle ungdomshuset til bygdehuset har fungert over all forventning, og bygda og medlemmene har sluttet opp om forandringen på en positiv måte.

2. Styret

Styret har i 2008 bestått av:

Leder: Rolf Nikolaisen

Nestleder: Hanne A. Nikolaisen

Sekretær: Anita Berg-Olsen                 

Styremedlemmer: Sigurd Langfors, Ronald Griep. Line Kristiansen har møtt i styret som fast vara.

Kasserer: Sigurd Langfors.

Vara: Line Kristiansen (1. vara), Marianne Kristiansen (2. vara), Ole Morten Lunde (3. vara)

Valgkomitèen har bestått av: Martin Jøsevold, Liv Johannessen og Laila Skar.

3. Styrets arbeid

Styret har avholdt 9 styremøter i denne perioden, og behandlet 40 saker. Saker som har vært behandlet er bl.a.:

·         Lånesøknad til ombyggingen av storsalen

·         Organiseringen og gjennomføringen av ombygging av storsal

·         Planlegging og gjennomføring av julelotteriet

·         Oppsetting av flaggstang

·         Regler for skjenking i Bardal Bygdehus

·         Planlegging av Utfløttarstemnet (planlegging av aktiviteter, organisering av dugnad, komitèlister, div. innkjøp osv.)

·         Planlegging av trimrom

·         Økonomisk oppfølging

·         Bakkabrua

Styret har planlagt sine møter til den første mandag i hver måned.

4. Styrets informasjonsarbeid

Informasjon fra styret har i hovedsak vært knyttet til å legge ut referat fra styremøtene på hjemmesiden. Her har også redaktør vært flink til å legge ut bilder og korte innlegg i forkant og etterkant av aktiviteter som har vært planlagt og gjennomført. Flygeblad og informasjonsplakater angående aktiviteter har vært lagt i postkassene og slått opp på Bardalsmat. Aktivitetsplanen har også vært sendt ut til alle i bygda, og brukes også for å holde medlemmene og bygda orientert om hva som skal skje. Det kan diskuteres hvorvidt styret bør informere mer om eget arbeid, og for å få inn innspill fra medlemmene utover det som allerede gjøres. Flere medlemsmøter og kvartalsrapporter er måter å få bedre kontakt med medlemmene på. Men det er også spørsmål om tid og kapasitet for styret. Informasjon ut til medlemmene er viktig for å holde oppe interessen for laget, og for å kunne nå fram med aktiviteter som medlemmene er opptatt av, og som er viktig for styret å arbeide med. Laget har  flere utenbygds medlemmer. Mer kan gjøres for å nå ut med informasjon til disse, for eksempel benytte e-post.

5. Medlemmer og medlemsaktivitet

Pr.31.12.2008 har ungdomslaget 38 betalende medlemmer, og 7 barn. Det er en nedgang fra 11 betalende medlemmer fra 2007.

Det er avholdt 1 medlemsmøte i tillegg til årsmøtet  (22.09.08). Saker som ble behandlet var:

·         Det økonomiske oppgjøret etter Utfløttarstemnet. Hovedkomitèen ble bedt om å utarbeide en sluttberetning som grunnlag for evt. andre stemner.

·         Alkoholservering ved arrangementer i BUL`s regi. Styret ble bedt om å legge det fram som sak på årsmøtet.

·         Utleie av Bygdehuset til div. aktiviteter

 

Medlemsverving er en viktig oppgave for laget og for å kunne gjennomføre de aktivitetene som er planlagt, og for å ha et grunnlag for å velge nye styrer og styremedlemmer. Det må være en prioritert oppgave for styret å holde medlemstallet oppe, og å sørge for støtte for det arbeidet laget vedtar. Laget er helt avhengig av at folk stiller opp for felles interesser. Det har vært utstrakt dugnadsarbeid i laget også dette året. Spesielt har mannfolkene tatt et krafttak i forbindelse med ombyggingen av storsalen, og ferdigstillelsen av Bakkabrua. Det er et formidabelt arbeid som er utført på snekkersiden. Utfløttarstemnet har også krevd en arbeidsinnsats som veldig mange fortjener ros for. Begge disse store oppgavene viser at dugnadsånden og pågangsviljen for å få til ting i bygda, ennå er sterk. For BUL er denne holdningen helt avgjørende for å kunne holde oppe de aktivitetene som bygda ønsker.

6. Lagets aktiviteter i 2008

  • Aktivitetsplanen

Årsmøtet gav sin tilslutning til styrets forslag til aktivitetsplan. Planen ble oppsatt med forslag til komitèer tidlig i året, og i all hovedsak er planen gjennomført uten store endringer.

Februar: Styret solgte lodd på morsdagskaker, som innbrakte 2535,50 kr. I tillegg ble det arrangert barnemaskerade der også ungene fra Levang ble invitert. Både store og små hadde hyggelige timer sammen med leker, pizza, kaker og drikke.

Mars: Den tradisjonelle skidagen gikk av stabelen med masse folk, og tevling i ulike klasser og på ulike nivå. Kjøkkenet serverte saltkjøttlapskaus. Istedenfor påskefesten ble det arrangert pubkveld med Quiz, som viste seg å være et populært innslag.

April: Innvielsesfest for overtakelsen av det ferdige bygdehuset ble avholdt 12. april, der komitèen hadde laget i stand deilig mat inspirert av Peru, og med Martin som toastmaster. Det var en høytidelig overrekkelse av bygdehuset fra Bardal Velforening til BUL, der BUL overførte kjøpesummen på 1 kr i innramming som ble hengt opp på huset. ”Bygdetampan” spilte opp til dans.

Premiering for turmarsjene for 2007 ble behørig markert med kveldsmat 27.april. Mads Nikolaisen ble trukket ut som vinner.

Mai: Turmarsjene 2008 startet opp i mai. Vårens dugnad ble også gjennomført med rydding rundt bygdehuset, og i Floen i god tid før 17. mai. Gunnar Lorentzen og Rolf Nikolaisen hadde arbeidet på spreng for å få ferdig flaggstanga, som kom opp i grevens tid til nasjonalfeiringen i god tradisjonell stil med et flott program som vanlig. Svein Erik Forfang holdt kåseri på brygga, og Kristian Halse holdt tale for dagen.

Juli: Utfløttarstemnet 2008 gikk av stabelen siste helga i juli. Mange var engasjert i dugnadsarbeid og de arrangementene som BUL stod for. Torsdagskveld var det peruansk aften med Oriana og co., med peruansk mat og musikk, der de serverte mat for over 200 betalende gjester. Lørdagskveld stod BUL for dansefesten, også denne med over 200 betalende. Hanne, Ronald og Line stod for dansefesten for de minste i Floen fredagskveld med mange fornøyde barn. Ellers var de fleste involvert i de fleste arrangementene som ellers gikk disse dagene.

September: BUL hadde besøk av Leirfjord sang- og visegruppe 21. september. Ved siden av konserten de holdt, ble det også laget og servert kveldsmat. P.g.a. for dårlig annonsering kom det lite folk. Dagen etter (22.09) ble medlemsmøtet holdt med bra oppmøte. Saken som opptok folk mest, var overskuddet fra utfløttarstemnet, som innbrakte laget kr 49.805, 73.

Oktober: Det planlagte dansekurs og festen som også inkluderte en invitasjon til ungdomslaget i Grønnfjelldalen, ble avlyst fordi styret kom for seint i gang med planleggingen. Det legges inn i planene for neste år.

November: Styret stod for farsdagslotteriet som innbrakte kr. 2.388 kr. Førstehjelpskurset som var planlagt ble ikke gjennomført. Julebordet som var planlagt, ble avlyst p.g.a. dårlig påmelding, men komitèen som var oppsatt, stilte likevel opp etter julekonserten som ble holdt i kirka i begynnelsen av desember, og serverte kveldsmat og kaffe. Det var mange som møtte opp til trivelig samvær på brygga i førjulskvelden. Dette gav et overskudd på 2.700 kr.

Veglysgruppa startet arbeidet med vedlikehold av veglys og bytting av defekte fotoceller. Arbeidet ble stoppet pga dårlig vær og vil bli tatt opp igjen i februar/mars.

Desember: Den tradisjonelle 3. juledagsfesten ble erstattet med pubkveld og julequiz. Ca. 50 stykker var til stede til trivelig tevling i romjula. Marius Jøsevold og Bjørn Langfors var kommet hjem for å stille intrikate spørsmål til kunnskapsrike deltakere. Kjøkkenet serverte varm mat. Et vellykket arrangement som inn brakte 11.905.

  • Andre aktiviteter som BUL har stått for i 2008, og som ikke var lagt inn i aktivitetsplanen:

Ombygging storsalen: Året startet opp med et storstilt dugnadsarbeid for å bygge om storsalen på bygdehuset. Her ble veggen mellom guttegarderoben og gymsalen revet for å utvide selve salen. Det lille rommet ble åpnet inn til salen, og fungerer som minikjøkken og salgsdisk. Nytt lettstelt gulv er lagt. Mange har stilt opp kveld etter kveld for å få til dette. Og resultatet er blitt kjempefint. Bygda har fått en fin og tidsmessig god løsning. For å kunne realisere dette, har BUL tatt opp et lån på 81.000 kr. Styret vurderte dette som et stort økonomisk løft som de ikke ønsket å belaste laget med. Men saken løyste seg ved at privatpersoner/ medlemmer har gått inn og gitt penger eller forpliktet seg på å betale lånet over 5 år. BUL er imponert over den velvillighet som er utvist for å få dette til, og takker alle som har bidratt eller bidrar til denne storstilte gaven.

Ferdigstillelse av Bakkabrua: Brua stod ferdig og ble høytidelig innviet av Lisbeth Karlsen torsdag under utløttarstemnet. Da hadde en stor gjeng med karer m/ Jan Karstein Kristiansen i spissen, arbeidet på spreng for å få den ferdig. Brua ble vakker, og er nå endelig på plass. Stor takk til de som stod på for å få den realisert til glede og nytte for bygda.

Julelotteriet: Planleggingen startet allerede i vår med innsamling av gevinster og fordeling av loddbøker. Å selge så mange lodd krever at mange stiller opp og vil selge. Målet var å selge for 20000 kr. som året før. Vi klarte 14.500 kr. Det var likevel et godt resultat. Vi oppfordrer alle til neste lotteri å stille opp som premiegivere og loddselgere. Slik kan unge som eldre gjøre et bidrag for laget uten at det koster for mye tid og krefter, og med et godt økonomisk overskudd som resultat.

Laget har hatt et stort aktivitetsnivå dette året. Det er tatt mange store tak, både arbeidsmessig, men også økonomisk. Kjøpet av skolen til nytt bygdehus har kostet - både økonomisk, men også på andre måter. Men styret vurderer likevel det som er blitt gjort som riktig, og den velvillighet og positive støtten folk har utvist, viser at styret har stor støtte i det de gjør.

  • Annet

Bygdehuset slik den framstår, gir også mange andre muligheter for aktiviteter som laget ikke direkte er involvert i, men som laget bidrar til gjennom de lokalene som det nå rår over. Huset i seg selv åpner for flere aktiviteter og trivselsfremmende tiltak i bygda. Judoklubben har hatt sine treningslokaler i bygget slik den alltid har hatt. Barnehagen har brukt lokaler for sin virksomhet. ”Syng med oss” har brukt bygdehuset til sine samlinger en gang i måneden. I høst er det startet opp spanskkurs to kvelder i uka, i tillegg til trim en gang i uka.

7. Økonomi

Det vises til det vedlagte regnskapet for 2008, og styret oppsummerer at den økonomiske situasjonen for laget er meget bra takket være mange og vellykkete arrangementer. Kasserer har også vært flink til å informere styret om den økonomiske situasjonen, og slik sett har styret hatt god kontroll. Ved utgangen av 2008 har laget et bankinnskudd på kr. 80.886,95. Ved siden av arrangementene som har gått med overskudd, har laget også arbeidet aktivt med å hente inn eksterne midler gjennom sponsoravtaler med Felleskjøpet - kr. 2000 pr. år.  En søknad til Gildefondet om støtte til Bakkabrua gav kr. 10.000. Ferdigstillelse av Bakkabrua utløste STILK-midler på 39.000 kr. Fra Leirfjord kommune har vi mottatt 2.500 kr. i kulturmidler. Medlemskontingenten utgjør 4.680. Barnehagen har betalt husleie, og det meste av strømutgiftene, forsikringen og kommunale utgifter. De største utfordringene på utgiftssiden er knyttet til forsikring og strøm. Denne utfordringen blir nå større når barnehagen nå er midlertidig nedlagt, og vi ikke får inn inntekter derfra. Det betyr at laget må se på andre muligheter for å dekke disse inn.

8. Investeringer

Styret har måttet gjøre noen nye investeringer i inneværende år: Ny oppvaskmaskin (brukt), kaffetraktemaskin, varmepumpe i storsal (strømsparingstiltak), nye stoler og bord i storsal, plenklipper og festtelt ifm. utfløttarstemnet.

9. Arbeidet videre

Styret oppsummerer sitt arbeid med at de fleste av de målene vi hadde for 2008 ble innfridde. Selv om dette året har vært et godt og innbringende år for laget, står laget likevel overfor utfordringer det neste året. Den største er å ha kontroll over den økonomiske styringen og inntjeningen etter at vi mister barnehagen som en god inntektskilde. Det krever at alle medlemmer fortsetter det gode arbeidet for laget, både gjennom egeninnsats og positiv støtte, men også gjennom gode råd om aktiviteter og inntjeningsmåter til styret om hvordan vi skal få det til. Fordi vi er få i bygda, blir det også en stor utfordring å opprettholde og verve medlemmer som kan hjelpe til med å skape de positive tiltakene vi alle setter pris på, og som vi ønsker å opprettholde.

En viktig del av BUL`s historie gikk opp i røyk 30. des. 2008 da meldingen kom om at det gamle ungdomshuset på myra stod i brann. Huset hadde stått tomt siden BUL hadde flyttet sin virksomhet til Bardal Bygdehus året før. Dermed er en epoke i BUL`s historie definitivt over.

Styret vil takke alle medlemmer og støttespillere som har bidratt på ulike måter gjennom året 2008.

Bardal 15.02.09

Rolf Nikolaisen (leder)                          Anita Berg-Olsen (sekretær)

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden