Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Referat

Fra årsmøtet i BUL

  REFERAT ÅRSMØTE BUL 2008

Dato: 15.02.09

Tid:   kl. 20.00

Sted: Bardal Bygdehus

 

Tilstede: Oriana P.S. Sætre, Jostein Slettvold, Ronald Griep, Sigurd Langfors, Rolf Nikolaisen, trgve Berg-Olsen, Bjørn Halvor Stensen, Anita Berg-Olsen, Torbjørg Nikolaisen, Martin Jøsevold

___________________________________________________________________________

 

Leder Rolf Nikolaisen åpnet møtet med å ønske alle velkommen til årsmøtet. Han påpekte at det hadde vært et veldig godt år for laget. Folk har støttet godt opp med dugnad og pengegaver. Han gav også ros til det sittende styret før han gikk over til sakslista.

Sak 1:             Godkjenning av møteinnkalling

Rolf Nikolaisen la fra møteinnkallingen til godkjenning.

Vedtak: Møteinnkallinga  ble godkjent.

Sak 2:            Godkjenning av saksliste

Styrets forslag til dagsorden ble tatt opp til behandling. I tillegg var det kommet inn 2 saker til sak 9: Innkomne saker. Trygve Berg-Olsen hadde sendt inn forslag til vedtektsendringer – nytt § 19: Internettsider og nytt § 20: Veilysanlegg i Bardal. Liv Johannessen hadde sendt inn forslag ang. veilys.

Vedtak: Sakslista godkjennes. Innkomne saker: Vedtektsendringer § 19 og 20.

Sak 3:                Valg av møteleder og sekretær

Rolf la fram styrets forslag til møteleder og sekretær. Det kom ikke inn andre forslag.

Vedtak:  

Møteleder: Rolf Nikolaisen

Sekretær: Anita Berg-Olsen

Sak 4:             Godkjenning av årsmøtereferat 2007

Sekretær leste opp styrets forslag til årsreferat 2007. Det kom ingen innvendinger fra salen.

Vedtak: Årsmøtereferat 2007 godkjennes.

Sak 5:             Godkjenning årsmelding 2008

Styrets forslag til årsmelding for lagets virksomhet i 2008 ble lagt fram til behandling. Torbjørg N. bemerket at juletrefesten 5.juledag ikke var kommet med i årsmeldingen. Tilbakemeldingen fra folk er at denne tradisjonen er unik, og bør derfor absolutt bemerkes i årsmeldingen. 

Vedtak: Årsmelding 2008 godkjennes med endringer om juletrefesten.

Sak 6:             Godkjenning av regnskap 2008

Kasserer la fram revidert regnskap, og orienterte om lagets økonomi.. Sigurd nevnte spesielt pengegavene knyttet til opptaket av lånet, der flere av giverne tilsynelatende var falt fra. Styret bør minne disse om at lånet ennå ikke r betalt, og laget er avhengig av at bidragsyterne følger opp støtten slik som forutsatt. Laget råder over ganske store verdier, og veilysanlegget bør også synliggjøres i denne sammenhengen. Møtet diskuterte hvor laget evt. kunne sende søknad om sponsormidler. Trygve Berg-Olsen kommenterte arbeidet fra revisorene, og anbefalte at regnskapet for 2008 ble godkjent. 

Vedtak: Regnskapet for 2008 godkjennes.

Sak 7:             Godkjenning av budsjett 2009

Kasserer la fram forslag til budsjett 2009.

Vedtak: Budsjett for 2009 godkjennes.

Sak 8:             Styrets saker

a) Endring av husleietakster:

Bardal Velforening har sagt opp leieavtalen om lokaler til barnehage fra 01.01.09. Det betyr at BUL mister månedlige leieinntekter. Utgifter til strøm skal nå i sin helhet betales av BUL, i tillegg til forsikring og kommunale utgifter. Selv om driftsutgifter reduseres ved at færre rom tas i bruk og strømforbruket går ned, vil tilfeldig utleie av lokaler medføre ekstra utgifter for driften generelt. Styret i BUL ser seg nødt til å høyne takstene for utleie av rom og lokaler for å dekke reelle utgifter. Styret la fram forslag til endringer av husleietakstene. Møtet hadde ingen innvendinger.

Vedtak: Forslag til endring av husleietakster vedtas.

b) Regler for alkoholskjenking:

Medlemsmøtet pr. 12.09.08 gjorde flg. vedtak: ”Medlemsmøtet stiller seg positivt til å søke skjenkebevilling til offentlige arrangement i regi av BUL. Styret bestemmer hvilke arrangement som det søkes bevilling til. Private arrangement og sluttede lag inngår ikke i denne praksis. Styret utarbeider retningslinjer for skjenking som går ut på høring, og som behandles på førstkommende årsmøte”. Styret fram forslag til retningslinjer til behandling på årsmøtet. Det var ikke kommet noen innvendinger i forkant av møtet, og møtet hadde heller ingen innvendinger.

Vedtak: Styrets forslag til retningslinjer for alkoholskjenking ble vedtatt .

 

c) Drift av veilysanlegg:

BUL har fått årlige tilskudd fra Leirfjord Kommune til drift og utbygging av veilysanlegg i Bardal. BUL har hatt ansvaret for driften og vedlikeholdet av lyspunktene, der arbeidet har vært basert på dugnad og frivillighet. I kommunebudsjettet for 2009 har Leirfjord kommune tatt bort alle bevilgninger til private veilysanlegg. Trygve Berg-Olsen hadde på vegne av veilysgruppa utarbeidet forslag til oppfølging av veilysanlegget. Møtet drøftet hvordan laget kunne få inn de nødvendige midlene alternativt. Oriana foreslo at det kunne holdes et særskilt arrangement hvert år øremerket veilysanlegget. Torbjørg mente at dersom det var et ønske i bygda om å opprettholde dette felles ”godet” som laget har stått ansvarlig for, var det viktig at bygda bidro kollektivt ved å for eksempel ”kjøpe” en lysstolpe. Martin mente at det var viktig å gå ut med god informasjon. Skriv fra Liv Johannessen angående innkjøp av fotoceller ble referert.

Vedtak: Styrets forslag til drift av veilysanlegg vedtas.

Sak 9:             Innkomne saker

Det var kommet inn 2 saker fra medlemmene. Liv Johannessen hadde sendt inn forslag om innkjøp av fotoceller til veilysene. Dette ble referert ifm. med sak 8 c, og tas ikke opp som egen sak.

Trygve Berg-Olsen hadde sendt inn forslag om endring av vedtektene – ny § 19: Internettsider, og § 20: Veilysanlegg. I følge vedtektene § 15 må endringer av lagets lover bekjentgjøres minst 14 dager før årsmøtet. Forslaget var ikke kommet inn innenfor denne tidsregelen. Årsmøtet besluttet likevel å behandle saken.

Vedtak: Årsmøtet vedtar ny § 19: BUL`s internettside i tråd med forslaget som ble lagt fram, med tillegg at årsmøtet velger en redaksjon bestående av 3 personer som sitter i 5 år. Det vedtas også forslaget til  nytt § 20: Veilysanlegg med tillegg at årsmøtet velger en veilysgruppe av 3 personer som sitter i 5 år. De nye vedtektene blir å gjelde fra 01.01.10, men praktiseres allerede i inneværende år.

Sak 10:           Godkjenning av aktivitetsplan 2009

Forslag til aktivitetsplan for 2009 ble fram til behandling.

Vedtak: Aktivitetsplan for 2009 godkjennes.

Sak 11:           Valg

Martin Jøsevold - leder for valgkomitèen - legger fram forslag til nytt styre til behandling og avstemming. Det kom ingen forslag til endringer i valgkomitèens forslag. Som en følge av endringen i vedtektene ble det også foreslått å velge en webredaksjon og veilysgruppe.

Vedtak:   

Leder: Rolf Nikolaisen (gjenvalgt for 1 år)

Styremedlem:  Hanne Nikolaisen (gjenvalgt for 2 år)

Styremedlem: Sigurd Langfors (gjenvalgt for 2 år)

Vara 1: Line Kristiansen (gjenvalgt for 1 år)

Vara 2: Oriana (gjenvalgt for 1 år)

Vara 3: Marianne Kristiansen (gjenvalgt for 1 år)

Webredaksjon: Trygve Berg-Olsen, Oriana P.S. Sætre, Christer Magnussen (valgt for 5 år)

Veilysgruppe: Trygve Berg-Olsen, Arne Lindseth, Gunnar Lorentzen (valgt for 5 år)

Revisorer: Arne G. Blyseth, Trygve Berg-Olsen (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomitè: Laila Skar (leder), Liv Johannesen, Kristin Lorentzen (ny)

 

Møtet ble hevet kl. 22.15

Bardal 15.02.09

Rolf Nikolaisen                                    Anita Berg-Olsen

-leder                                                  -sekretær

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden