Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Årsmøte i BUL

Her er referatet og vedtak som ble fattet.

SAKSLISTE M/ SAKSFRAMLEGG ÅRSMØTE BUL 2009

 

Referat fra årsmøtet 14 . februar

___________________________________________________________________________

Tilstede: Rolf  Nikolaisen, Sigurd Langfors, Hanne A. Nikolaisen, Ronald Griep, Anita Berg-Olsen, Torbjørg Nikolaisen, Liv Johannesen, Jan Karstein Kristiansen, Even Zahl, Kristin Lorentzen, Trygve Berg-Olsen, Martin Jøsevold, Oriana S.P. Sætre, Kato Nilsen, Børge Torgeirsen, Susanne Furuseth. 

 

Leder Rolf Nikolaisen ønsket velkommen til årsmøtet.

 

Sak 1:             Godkjenning av møteinnkalling

Møteinnkallingen ble lagt fram til godkjenning. Liv J. bemerket at møtet ble lagt sent iflg. vedtektene. Dette ble forklart med at bilagene for regnskapet ikke ville komme inn tidsnok for å avholde årsmøtet i januar. Derfor valgte styret å legge møtet til februar.

 

Vedtak: Møteinnkallinga godkjennes.

 

Sak 2:            Godkjenning av saksliste

Styrets forslag til dagsorden ble tatt opp til behandling.

 

Vedtak: Sakslista godkjennes.

Sak 3:                         Valg av møteleder og sekretær

Leder la fram styrets forslag til møteleder og sekretær. Det kom ingen andre forslag.

 

Vedtak:  

Møteleder: Rolf Nikolaisen

Sekretær: Anita Berg-Olsen

Sak 4:             Godkjenning av årsmøtereferat 2008

Leder la fram årsreferat 2008 til godkjenning (vedlegg 1)

Vedtak: Årsmøtereferat 2008 godkjennes.

Sak 5:             Godkjenning årsmelding 2009

Styrets forslag til årsmelding for lagets virksomhet i 2009 ble opplest og lagt fram til behandling (vedlegg 2). Martin J. gav ros til det sittende styret for arbeidet i 2009. Torbjørg bemerket at andelsbrevene for nedbetaling av lånet er pålydende 100 kr. Dette rettes opp.

 

Vedtak: Årsmelding 2009 godkjennes med endringene som ble framført i møtet.

Sak 6:             Godkjenning av regnskap 2009

Kasserer la fram revidert regnskap, og redegjorde for regnskapsarbeidet og lagets økonomi (vedlegg 3). Trygve B-O redegjorde for revisjonsarbeidet. Han foreslo at for å redusere antall bilag i regnskap burde månedlige innbetaling omgjøres til årlige avdrag. Ellers var det ingen anmerkninger til regnskapet fra revisjonen. Leder fremmet styrets forslag til regnskap.

 

Vedtak: Regnskapet for 2009 godkjennes.

Sak 7:             Godkjenning av budsjett 2010

Kasserer la fram forslag til budsjett 2010 (vedlegg 4). Leder fremmet styrets forslag til budsjett. Det kom ingen andre forslag.

 

Vedtak: Budsjett for 2010 godkjennes.

Sak 8:             Styrets saker

a) Vedtektsendringer –nye §§19 og 20.

Sakene om tilføyelse av to nye vedtekter ble tatt opp og behandlet på forrige årsmøte (jfr. årsmøteref. 2008 – sak 9: Innkomne saker. Leder fremmet forslag til tekst som innarbeides i vedtektene som §19 og § 20.

 

§ 19. Internettsider               www.bardal.info

 

Bardal Ungdomslag eier og driver internettsidene for Bardal. Internettsidene er et samarbeidsprosjekt mellom forskjellige lag og enkeltforetak i Bardal og styres av en valgt redaksjon bestående av 3 personer. Denne redaksjonen har en virketid på 5 år. (Utskifting av redaksjonen skjer ved at ett medlem velges nytt etter 4 år, de øvrige 2 etter 5 år osv.). Gruppen styres av en ansvarlig redaktør som velges av gruppen. Gruppens oppgave er å sørge for at internettsidene oppdateres jevnlig, og at de samarbeidende lag og enkeltforetak faktureres for påløpte kostnader i forbindelse med bruken av sidene. Kostnadsfordelingen skjer etter avtale med de samarbeidende parter og kostnadene vil være avhengig av bruken. Det er gruppen som legger inn all informasjon eller sørger for at informasjon blir lagt inn på nettet. Egne retningslinjer er utarbeidet. Internettsidene er underlagt styret i Bardal Ungdomslag.

 

§ 20. Veglysanlegg

Bardal Ungdomslag eier og driver Bardal Veglysanlegg. En egen teknisk gruppe bestående av 3 personer sørger for at anlegget til enhver tid er i orden og at det er i henhold til forskrifter for elektriske veglysanlegg. Kostnadene ved driften av anlegget dekkes inn ved at bygdas innbyggere betaler inn årlige andeler som fastsettes av styret. Det er lagets kasserer som fakturerer beløpet en gang pr. år i henhold til liste over personer som deltar. De lys som ikke dekkes inn av den årlige støtten koples ut etter avtale med styret. Veglysanlegget er underlagt styret i Bardal Ungdomslag. Det er laget egne retningslinjer for driften av veglysanlegget.

 

Det kom ingen andre forslag til vedtektsforslagene.

 

Vedtak: Forslag til nye vedtekter §19 og §20 godkjennes og innarbeides i de gjeldende vedtektene.

 

b) Hva gjør vi med gulvet i salen

Gulvet i salen, og spesielt i den delen som før var garderobe, har slått seg, og bør skiftes ut Sannsynligvis skyldes dette at støypgulvet som ble lagt, ikke var tørr nok før belegget ble lagt på. Dette skaper grobunn for mugg, samtidig som det blir vanskelig å holde rent. Ikke minst vil det etter hvert bli svært vanskelig å danse på. Skal det legges nytt gulv, betyr dette et stort økonomisk løft for laget. Styret legger fram kostnadsoverslag med finansieringsplan i møtet. Årsmøtet diskuterte hva som må gjøres. Styret la ikke fram forslag til vedtak i saken.

 

Leder la fram i møtet et pristilbud fra Olsrud & Co. AS på nytt industribelegg m/ legging – kr. 50.000. Det forutsetter at eksisterende gulv fjernes av laget selv. I tillegg må det leies inn en container

 

Trygve B-O orienterte om at Bardal Velforening har vedtatt å bevilge 40.000 kr til BUL til nytt gulv. Møtet var enige om at laget måtte bevilge det resterende beløpet.

 

Vedtak: BUL tar vedtaket i Bardal Velforening til etterretning, og takker for tilskuddet. BUL antar tilbudet fra firmaet Odd Olsrud, og vedtar å legge nytt gulv i løpet av våren. Enstemming vedtatt.

 

Sak 9:             Innkomne saker

a)     Anskaffelse av hjertestarter til bygda

Trygve Berg-Olsen la fram forslag om at lag og foreninger går sammen om innkjøp av hjertestarter til bygda. Bardal Helselag har sagt ja til å bevilge 7.000 kr. Bardal Velforening bevilger 10.000 kr.

 

Vedtak: BUL bevilger 7000 kr til innkjøp av hjertestarter. Restbeløpet søkes dekket gjennom andre lag og foreninger. Styret får fullmakt til å arbeide videre med saken. Enstemmig vedtatt.

 

b)     Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

 

Vedtak: Styret undersøker med skattemyndighetene om retningslinjer for gaver som gis til laget. Dersom slike gaver gir rett til skattefradrag, må dette formidles videre til medlemmene.

 

c)      Tidspunkt for juletrefesten

 Martin la fram forslag om å flytte juletrefesten fra 5. juledag til 3. juledag for å gi flere som er heime på julebesøk, anledning til å oppleve den.

 

Vedtak: Juletrefesten flyttes fra 5. til 3. juledag.

 

Sak 10:           Godkjenning av aktivitetsplan 2010

Styrets forslag til aktivitetsplan for 2010 ble gjennomgått og lagt fram til behandling (vedlegg 5).

 

Vedtak: Aktivitetsplan for 2010 godkjennes. Styret gjør de endringer som er nødvendige.

Sak 11:           Valg

Leder for valgkomitèen la fram forslag til nytt styre til behandling og avstemming (vedlegg 6)

 

Leder (velges for ett år av gangen): Hanne A. Nikolaisen

Styremedlem (velges for to år om gangen): Even Zahl

Styremedlem (velges for to år om gangen): Jon Martin Hepsø

Styremedlem (velges for et år): Marianne Kristiansen

Kasserer: Sigurd Langfors

1. vara (velges for ett år om gangen): Torbjørg Nikolaisen

2. vara (velges for ett år om gangen): Maria Selnes

3. vara (velges for ett år om gangen): Oriana P.S. Sætre

 

Revisorer: Trygve Berg-Olsen og Arne Blyseth

 

Valgkomitèen:

Liv Johannessen (leder)

Kristin Lorentzen

Laila Skar (ny)

 

Torbjørg N. argumenterte for å velge en annen som 1. vara, og foreslo å snu på valgkomitèens  varaliste.

 

Vedtak:

Leder (velges for ett år av gangen): Hanne A. Nikolaisen

Styremedlem (velges for to år om gangen): Even Zahl

Styremedlem (velges for to år om gangen): Jon Martin Hepsø

Styremedlem (velges for et år): Marianne Kristiansen

Kasserer: Sigurd Langfors

1. vara (velges for ett år om gangen): Oriana P.S. Sætre

2. vara (velges for ett år om gangen): Maria Selnes

3. vara (velges for ett år om gangen): Torbjørg Nikolaisen

 

Revisorer: Trygve Berg-Olsen og Arne Blyseth

 

Valgkomitèen:

Liv Johannessen (leder)

Kristin Lorentzen

Laila Skar (ny)

 

Trygve Berg-Olsen ble oppnevnt som materialforvalter.

 

 

Møtet hevet kl. 22.30.

 

 

Bardal 14.02.10

 

Rolf Nikolaisen                                    Anita Berg-Olsen

-leder                                                  -sekretær

 

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden