Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Årsmøte i Bardal Ungdomslag

Innkalling og årsmelding 2010 Mandag 31 januar 2011. kl. 20.00 Sted Bardal Bygdehus enkel servering og tegning av medlemmer

 SAKSLISTE M/ SAKSFRAMLEGG ÅRSMØTE BUL 2010 

 1. Årsmøtereferat 2009 (sak 4)
 2. Årsmelding 2010 (sak 5)
 3. Regnskap 2010 (sak 6)
 4. Budsjettforslag 2011 (sak 7)
 5. Informasjonsflyt i BUL (sak 8)
 6. Forslag til aktivitetsplan 2011 (sak 10)
 7. Forslag fra valgkomitèen til nytt styre (sak 11)________________________________________________________________________

Sak 1:             Godkjenning av møteinnkalling

Møteinnkallingen blir lagt fram til godkjenning.

Forslag til vedtak: Møteinnkallinga godkjennes.

Sak 2:             Godkjenning av saksliste

Styrets forslag til dagsorden blir tatt opp til behandling.

Forslag til vedtak: Sakslista godkjennes.

Sak 3.         Valg av møteleder og skriver

Leder legger fram styrets forslag til møteleder og sekretær.

Forslag til vedtak:  

Møteleder: Hanne Nikolaisen

Sekretær: John Martin Hepsø

Sak 4:             Godkjenning av årsmøtereferat 2009

Leder legger fram årsreferat 2009 til godkjenning (vedlegg 1)

Forslag til vedtak: Årsmøtereferat 2009 godkjennes.

Sak 5:             Godkjenning årsmelding 2010

Styrets forslag til årsmelding for lagets virksomhet i 2010 blir opplest og lagt fram til behandling (vedlegg 2)

Forslag til vedtak: Årsmelding 2010 godkjennes

Sak 6:             Godkjenning av regnskap 2010

Kasserer legger fram revidert regnskap.(vedlegg 3)

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2010 godkjennes.

Sak 7:             Godkjenning av budsjett 2011

Kasserer legger fram forslag til budsjett 2011 (vedlegg 4).

Forslag til vedtak: Budsjett for 2011 godkjennes.

Sak 8:             Styrets saker

1)      Orientering om informasjonsflyt i BUL (vedlegg 5)

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 9:             Innkomne saker

 

Medlemmene fremmer egne saker skriftlig inn til styret  innen  24. jan. 2011.

Sak 10:            Godkjenning av aktivitetsplan 2011

Styrets forslag til aktivitetsplan for 2011 blir gjennomgått og legges fram til behandling (vedlegg 6).

Forslag til vedtak: Aktivitetsplan for 2011 godkjennes. Styret gjør de endringer som er nødvendige.

Sak 11:            Valg

Valgkomiteen legger fram forslag sitt forslag til behandling og avstemming (vedlegg 6)

 

Det sittende styre med kasserer, vararepresentanter, revisorer og valgkommite:

 

Leder (velges for ett år av gangen): Hanne A. Nikolaisen

Styremedlem (velges for to år om gangen): Even Zahl (ikke på valg)

Styremedlem (velges for to år om gangen): John Martin Hepsø (ikke på valg)

Styremedlem (velges for et år): Marianne Kristiansen

Kasserer: Sigurd Langfors

1. vara (velges for ett år om gangen): Torbjørg Nikolaisen

2. vara (velges for ett år om gangen): Maria Selnes

3. vara (velges for ett år om gangen): Oriana P.S. Sætre

 

Revisorer: Trygve Berg-Olsen og Arne Blyseth

 

Valgkomitèen:

Liv Johannessen (leder)

Kristin Lorentzen

Laila Skar (ny)

 

 

Bardal 10.01.2011

 

Hanne A. Nikolaisen                                John Martin Hepsø

-leder                                                   -sekretær

 

Årsmelding for 2010 (sak 5./vedlegg 2.)

 

1. Innledning

Årsmeldingen for 2010 er et tilbakeblikk på lagets virksomhet i året som har gått, og gir grunnlag for å vurdere hva vi fikk til og hva som må arbeides mer og bedre med.  2010 har vært et spesielt år med tanke på alle utfordringene vi fikk med å få skiftet gulvet i salen. Dette førte til mindre aktiviteter i den perioden som arbeidet pågikk. 

 

2. Styret

 

Styret har i 2010 bestått av:

Leder: Hanne A. Nikolaisen

Nestleder: John Martin Hepsø

Styremedlem: Even Zahl                    

Styremedlemmer: Marianne Kristiansen

Kasserer: Sigurd Langfors

1.vara: Oriana P.S Sætre

2.vara: Maria Selnes

3.vara: Torbjørg Nikolaisen

 

 

Valgkomitèen har bestått av:

 Liv Johannessen (leder)

Kristin Lorentzen

Laila Skar

 

 

 

3. Styrets arbeidsform

 

Styret har avholdt 8. styremøter. Saker som har vært behandlet er bl.a.:

-         Økonomisk oppfølging

-         Organisering og fordeling av oppgaver i forhold til skifte av golvet i salen

-         BUL`s lotteri

-         Planlegging av dugnader

-         Oppfølging og gjennomføring av aktivitetsplanen

 

 

4. Styrets informasjonsarbeid

Informasjon fra styret har i hovedsak kommet fra aktivitetsplan og fra hjemmesiden. Flygeblad og informasjonsplakater er blitt sendt i postkassene eller slått opp på bygdehuset eller Bardalsmat. Dette har hver enkelt komite hatt ansvaret for.  Styret ser at man ikke har vært flinke nok dette året til å nå frem med informasjon.  Kommunikasjonen med redaktør for hjemmesiden og styret kunne vært bedre. Det kan være flere grunner til dette, men vi ser at bygda ikke lenger har noen faste møtesteder og at dette kan føre til at man ikke får med seg informasjonsplakater som blir slått opp. Styret har også diskutert nye måter å sende ut informasjon på som for eksempel sms og e-post.

5. Medlemmer og medlemsaktivitet

Pr.31.12.10. har ungdomslaget 49 betalende medlemmer. Det er en økning med 14 medlemmer fra i fjor. God informasjonsflyt ser vi er viktig for å kunne gjennomføre de oppgaver som laget må stå for både når det gjelder de økonomiske forpliktelsene laget har, og for å opprettholde et godt aktivitetstilbud i bygda.

6. Lagets aktiviteter i 2010

 • Aktivitetsplanen

Årsmøtet gav sin tilslutning til styrets forslag til aktivitetsplan. Planen ble oppsatt med forslag til komitèer tidlig i året, men en del av aktivitetene ble avlyst pga legging av det nye golvet. Det ble også planlagt noen nye arrangementer fra høsten av.

Februar: Årsmøtet ble avholdt 14. februar med 16 stykket tilstedet. Barnemaskeraden ble gjennomført som planlagt . Det var 21 barn med foreldre tilstede.

Mars: Skidagen ble gjennomført også i år. Og det ser ut til at den alltid blir en suksess. Mange aktive barn og foreldre. Det var også middagssalg, med gode kjøttkaker. Kinesisk aften ble avlyst, da arbeidet med golvet var satt i gang.

April: Kveldsmat m/premiering av turmarsjene for 2009 ble bestemt utsatt av komièen. Den ble gjennomført i oktober.

Mai: Årets første turmarsj ble gjennomført. Det ble arrangert dugnad med vårrydding den 11.mai. Kjøkkenet, gangene, garderoben og toalettene ble vasket rundt. Det ble ryddet ute på området rundt bygdehuset og mot Floen. Det ble servert vafler og kaffe til dugnadsfolket. Nasjonaldagen ble gjennomført på en flott og tradisjonell måte, selv om vi bare hadde støypgulv i salen.

Juni: Turmarsj og jonsokfeiring i floen

Juli: Turmarsj. ”Mini-leir” i floen ble avlyst.

August: Ferie

September: Turmarsj.  Ungdomslagetshelg: Ble arrangert i år som i fjord. Fredag var det Quiz. Lørdag var det bygdepolitisk seminar. Om ettermiddagen fikk vi besøk av sjørøvere og det ble skattejakt. Det var barneridning, salg av grillmat og balansegang over Bardalselva. Lørdag kveld var det fest med levende musikk. Søndag var det Bardalstramp og middagssalg. Det var godt oppmøte på dag-arrangementene, men vi ser at man kanskje må vurdere behovet for å ha både pub/quiz og fest på en helg. Eventuelt slå sammen disse to arrangementene.

Oktober: Turmarsj. Vi holdt kveldsmat med premiering fra turmarsjene 2009  Det ble informert om den økonomiske situasjon i laget og et referat fra forsikringsoppgjøret angående gulvet i salen. Det ble holdt konsert med distriktsmusikerne fra Brønnøysund m/solist. Det ble servert Martins fiskesuppe.  

November: Turmarsj. Det ble holdt familiejulebord i år. Hvor det ble servert sådd, blodpudding, taco, riskrem, gele og is. Det var mange familier som møtte opp og så ut til å spise og kose seg. Første søndag i advent var det julegrantenning med loddtrekning av årslotteriet. Av 2000 lodd var det bare  75 lodder ikke ble solgt. Vi takker så mye til alle som har gitt gevinster, alle som har solgt lodd, og alle som har kjøpt. Tusen takk for innsatsen!

Desember. Romjulsmarsjen/ nissemarsjen ble gjennomført 2.juledag, men en missforståelse ved annonseringen gjorde at det var bare 4 som deltok. 3 juledag var det barnefest med god kakao og fantastisk hyggelig kommite. Alle hadde med seg julemat og nissen kom også i år. I år ble det arrangert 3.juledagsfest med levende musikk med Freak. Det var ca 50 stk på festen og en flott stemning.

 • Andre aktiviteter

 

-         Arbeidet med ridebanen: er startet, men etter hvert som dugnadsarbeid ble gjort så vi at man trengte betydelig mengder med masse for å greie å opparbeide en brukbar ridebane. Dette betyr også at det trengs midler for å greie å gjennomføre dette. Det arbeides med to søknader i forbindelse med dette. Styret har vedtatt at man kan bruke fotballbanen også som ridebane frem til den nye ridebanen er ferdig til bruk.  

 

-         Hjertestarter: I samarbeid med Helselaget er det nå kjøpt inn hjertestarter som henger i gangen ved leilighetene på Bardalsmat. Det er Ketil Bårdgård som har påtatt seg hovedansvaret for vedlikehold av denne. Fire stykker i bygda har gått igjennom bruken av denne, disse navnene er også registrert hos AMK som kontaktpersoner. Dette er Ketil Bårdgård, Geir Igeland, Roger Hagen og Hanne A. Nikolaisen. Disse skal også i regi av ungdomslaget og helselaget stå for å organisere et førstehjelpskurs med blant annet opplæring og bruk av hjertestarter for så mange som mulig i bygda. Den daglige driften av hjertestarteren er det helselaget som står for.

 

 

-         Plenklipping: Det ble laget en liste med personer som skulle stille opp og klippe plenen ved bygdehuset. Denne har bare delvis fungert. Dette kan kanskje henge sammen med den lave aktiviteten ved bygdehuset i sommer?

 

-         Brøyting ved bygdehuset: Dette har vært gjort etter behov på dugnad etter forespørsel fra styret.

7. Økonomi

 • Vurdering av lagets økonomi m/henvisning til vedlagte regnskap
 • Gaver
 • Nedbetaling av lån
 • Støtte vei lys

Dette informerer kasserer Sigurd Langfors om.

8. Arbeidet videre

Består i stor grad i å følge opp de arrangementene som er foreslått i aktivitetsplanen.

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden