Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Årsmøtereferat

Bardal Ungdomslag

  SAKSLISTE M/ SAKSFRAMLEGG ÅRSMØTE BUL 2011

 

1.      Årsmøtereferat 2010 (sak 4)

2.      Årsmelding 2011 (sak 5)

3.      Regnskap 2011 (sak 6)

4.      Budsjett/regnskap 2012 (sak 7)

5.      Innkomne saker 2012 (sak 9)

6.      Bruken av bygdehuset 2012 (sak 8)

7.      Aktivitetsplan 2012 (sak 10)

 

___________________________________________________________________________

Tilstede: Sigurd Langfors, Kristin Lorentzen, Bjørn Halvor Stensen, Magni Sandal, Rolf Nikolaisen, Kristin Lindseth, Trygve Berg-Olsen, Laila Skar, Mads Nikolaisen, Naika Hartviq, Ronald Griep, Torbjørg Nikolaisen, Martin Jøsevold, Jan Egil Skar, Hanne Nikolaisen, Ole Lorentzen, John Martin Hepsø, Maria Selnes og Ørjan Brennbakk

 

Sak 1:  Godkjenning av møteinnkalling       

Møteinnkallingen ble lagt frem til godkjenning.

 

Forslag til vedtak: Møteinnkallinga ble godkjent.

 

Sak 2:  Godkjenning av saksliste

Styrets forslag til dagsorden ble tatt opp til behandling.

Forslag til vedtak: Sakslista ble godkjent     

Sak 3: Valg av møteleder og sekretær

Leder legger fram styrets forslag til møteleder og sekretær.

Forslag til vedtak:

Møteleder: Hanne Nikolaisen

Sekretær: Maria Selnes

Sak 4: Godkjenning av møtereferat 2010

Nestleder John Martin Hepsø la fram årsmøtereferat 2010 til godkjenning (vedlegg 1)

Forslag til vedtak: Årsmøtereferat 2010 ble godkjent.

Sak 5: Godkjenning av årsmelding 2011

Styrets forslag til årsmelding for lagets virksomhet i 2011 ble opplest og lagt frem til behandling (vedlegg 2)

Årsmeldingen for 2011 ble godkjent

Sak 6:  Godkjenning av regnskap 2012

Kasserer la frem revidert regnskap (vedlegg 3)

Revisor godkjenner regnskapet, men påpeker at regninger er betalt for sent, noe som har ført til purregebyrer og lignende. Revisor har laget en mal for bilag som kasserer kan benytte for å forenkle regnskapsføring.  Det ble foreslått å betale strømregning pr. autogiro. Forslag om å søke kommunen om å få betale mindre i renovasjon (hytterenovasjon), evt. mindre dunk til avfall.

 

Forslag på vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 7: Godkjenning av budsjett 2012

Kasserer la frem forslag til budsjett 2012 (vedlegg 4)

Det er innvilget 25.000,-  fra Leirfjord kommune til dobbeltdør i salen. Dette bør realiseres innen våren 2012. Det ligger også inne 5000,- som er bevilget til oppfriskningskurs av hjertestarter.

 

Forslag til vedtak: Budsjett for 2012 ble godkjent.

Sak 8: Innkomne saker

 

a) www.bardal.info  og videre drift av denne, samt bildegalleri

.Forslag til vedtak: Redaktør tar kontakt med gjeldende lag og foreninger og kaller inn til møte, for å finne ny redaktør. Sekretær i styret for Bardal ungdomslag, tar ikke denne oppgaven på seg. Ny redaktør tar stilling til lover vedrørende utlegg av bilder i galleriet.

 

b) Bruken av Bardal ungdomshus og ungdomslagets fremtid i Bardal

Forslag til vedtak: Bardal ungdomslag tar initiativ til å samle bygdas lag og foreninger, for å få en felles aktivitetsplan og en felles drift av ungdomslaget. Det foreslås også at det kommende styret i ungdomslaget kaller inn til et møte for å diskutere dette og invitere de andre lagene for sammen å finne en løsning.

 

c) Hjertestarter: Må flyttes til Bardal bygdehus, da Bardalsmat er konkurs. Det foreslås at den skal stå i gangen på bygdehuset og at ytterdøren er åpen. Mellomdøren låses. Informasjonsskriv til bygdefolket og AMK. Magni og Ole tar seg av dette.

Sak 9: Styrets saker

a)      Endring av bruk av bygdehuset

Forslag: Endring av lokale som i dag benyttes til treningsrom og lager av møblement. Lokalene bør ryddes og klargjøres for trening og kafedrift/pub for å få det hyggeligere og mer intimt. Styret tar dette opp til vurdering.

 

b)      Økonomi: Behov for å få ned strømutgiftene.

Forslag: Kjøp av to stk nye varmepumper. Vi fortsetter med den ordningen vi har i dag inntil vi har fått avklart bruk av huset med lag og foreninger.

 

c)      Informasjonsflyt: Behov for å nå bygdefolket.

Forslag: Vi kjøper kontantkort sender sms til interesserte.

Sak 10: Aktivitetsplan (Vedlegg 6)

Forslag til vedtak: Juletrefesten flyttes til 5 juledag. 17 mai feires med 125 år jubileum av Bardal kirke. Det er behov for flere i komiteen. Bør gjøres snart.  24/3-12 kommer Oddrun Bårdgård og informerer om grunnforholdene i Bardal.

Aktivitetsplan godkjennes.

Sak 11: Valg

Valgkomiteen legger fram sitt forslag til behandling og avstemming. (vedlegg 7)

Det sittende styret med kasserer, vararepresentanter, revisorer og valgkomite.

Leder: Hanne A Nikolaisen

Styremedlem: John Martin Hepsø

Styremedlem: Even Zhal

Styremedlem: Marianne Kristiansen

1 vara: Maria Selnes

2 vara: Ronald Griep

3 vara: Torbjørg Nikolaisen

Revisor: Trygve Berg-Olsen og Arne Blyseth

Kasserer: Ole Lorentzen

 

Nytt styre: 2012

 

Leder: Hanne A Nikolaisen

Styremedlem 2 år: Naika Hartviq

Styremedlem 2 år: Ronald Griep

Styremedlem 1 år: Maria Selnes

Kasserer og styremedlem: Ole Lorentzen

 

1 Vara: Jan Egil Skar

2 Vara: Gunnar Lorentzen

3 Vara: Svein Erik Sætre.

 

Revisor: Trygve Berg-Olsen og Arne Blyseth

 

Valgkomite : Leder Laila Skar

                        Rolf Nikolaisen

                        Liv Johannesen

 

Møtet hevet 22.45.

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden