Hva skjer?LokallagUtfløttarstemnetGjestebokSøk i Bardal.info

Kommunestuktur i framtiden

 

Resyme fra møtet

 

Bardal Grendeutvalg

Bardal                                                                                     Bardal .    07.02.05

Oppsummering av møte i Bardal                                 

Møte om framtidig kommunestruktur, tirsdag 2 februar 2005

Det møtte  opp 20 – 22 stk og disse ble delt inn i tre grupper . Svarene er skrevet under punktene for hvert spørsmål. De forskjellige svarene deles opp ved hjelp av punktet linje ( ……….. )

 

Spørsmål vil bli referert med nummer fra 1 til og med  12

 

 1. Leirfjord kommune ble Leirfjord kommune gjennom politisk vedtak i 1963. Bardal har som gamle Nesnaværinger og med et historisk forhold innover mot Hemnes og Mo , alltid hatt problemer med å føle oss som en del av Leirfjord……..Det ble gjort et politisk vedtak etter lang tids debatt og flere kommuner ble justert. Leirfjord ble egen kommune ved siste store kommunejustering . Ved dette arbeidet ble geografisk tilhørighet vektlagt…….Pga vedtak gjort i midten av 60-tallet ble Leirfjord kommune etablert. Kommunen består av mange små grender og et tettsted. Ellers er det ikke mye å si om det.
 2. Muligheter for gode kommunikasjoner, store jordbruksressurser, passe størrelse for nærhet. Allsidig kulturliv, vakker natur som gir mulighet for friluftsliv og "kulturisme", sterke lokalsamfunn ( kretser) som har sterkt engasjement for utvikling, relativt høy kompetanse, nærhet til Høgskolen i Nesna……………..Aktive kretser ( Bardal, Levang, Kviting, Ulvangen, Meisfjord, Leines, Sundøy , Fagervika og Leland), mange aktive og kreative lag og foreninger, god vei forbindelser og nærhet til 3 flyplasser, naturressurser – landbruk og havbruk, høg kompetanse blant innbyggerne, flott eldreomsorg, mange fine kulturhus ( 2 kirker og mange ungdomshus etc ), rikt kulturliv ( idrettslag – musikkskole – judo ), gode muligheter for friluftsliv og bruk av naturen til rekreasjon ( jakt og fiske ), vassdrag av nasjonal betydning (Leirelva)………..havbruk, jordbruk, fremtidig turisme ?, industri, fiskevann, natur og elver.
 3. For mye "sentralisme-tenking" !!!, skjev alderssammensetting…………for stor sentralisering innen kommunen, utarming og nedleggelse av tilbud i kretsene, lite samhold innen kommunen/mellom kretsene, skjev alderssammensetting for få unge , fritidstilbud til unge som IKKE er interessert i musikk/idrett mangler, mangel på kommunal kompetanse innen stimulering til næringsvirksomhet, manglende politisk vilje til å se kretsenes positive potensial , for sterk politisk og administrativt fokus på det negative ( økonomi ), manglende politisk/adm. Evne til å se sammenheng mellom ulike tiltak ( f. eks sammenheng mellom næringsvirksomhet og barnehager), underskudd på kvinner mellom 20 og 49 år…………sentralisering, nedbygging av offentlige tjenester i distriktene som

      barnehage/skole og fraflytting fra kommunen 

 1. A)  Kommunikasjon kan gi grunnlag for endringer av kommunegrensene men det er dermed ikke sagt at de skal endres. Andre moment enn kommunikasjon bør telle mer…………Nei, dagens kommunikasjon gjør Leirfjord til en naturlig enhet…..

          Nei , dagens situasjon er tilfredstillende pr i dag er kommunikasjonene bra tatt   forholdene i betraktning – kan bli bedre  ………B)Ingen……Bru over Skarpsundet kan medføre diskusjon om Bardal. Blir ferga mellom Hemnes og Leirvika lagt ned, bør Leirfjord kommune bestå som egen kommune……..Bru over Skarpsundet burde heller sikre Leirfjord kommunes eksistens, mens Toven-tunellen medfører større sjanser og risiko for vår eksistens som kommune .

                                                                                             

 1.   A) Tjenesteproduksjon i kommunene er helt avhengig av det politiske klima og kommuneøkonomi i Norge. Hvis man utelukkende tenker økonomi er det mer enn sannsynlig at antallet skoler og barnehager reduseres, kommunale kontorer sentraliseres og blir samordnet med nabokommunene ( landbruk – sosial – feiertjeneste- brann )…….teknologi gjør det mulig å lokalisere en rekke arbeidsplasser ute i distriktet. Kreativitet innefor tradisjonell næring, for eksempel landbruk/havbruk er nødvendig for å imøtekomme framtidige utfordringer. Samarbeid mellom kommunene vil kunne føre til at en kommune kan utføre tjenester for andre kommuner…..i noen gitte tilfeller vil utviklingen bli negativ siden transportkostnadene til kommunen blir for dyre, i dette tilfellet Toven-tunellen ( bomringordning)  B)dagens desentraliserte tjenester kan ytterligere desentraliseres ved å se sammenhengen og få til flerbrukstjenester….slik det ser ut i dag , sett i lys av Leirfjord kommunes avgjørelse, vil tjenestene svekkes drastisk, noe som igjen medfører fraflytting, og vi tror ikke flyttestrømmen vil gå mot Leland, dette pga praktiske årsaker hvis man like vel må flytte……økonomien helt avgjørende for om de desentraliserte tjenestene overlevere. Både skoler og barnehager og hjemmesykepleie ( f. eks) er avhengig av penger like og ikke så mye av teknologi
 2. Leirfjord kommune bør bestå som egen kommune…….Vi tror ikke det kommer til å gjøre noen vesentlig forandring sett ut fra dagens ståsted. Mulig at det kan medføre positive effekter hvis kommunen blir delt ut fra geografisk e inndelinger…….Vi kan ikke se en eneste fordel ved å slå seg sammen med noen annen kommune
 3. Ja og Nei. Med bru over Skarpsundet / fergesamband vil det kunne være aktuelt for Bardal å tilhøre Hemnes……Hvis Leirfjord kommune skulle slå seg sammen med andre kommuner burde Leirfjord deles opp pga praktiske årsaker. Vi mener dette kunne være den enkleste ordningen……Grensene bør være som i dag. Ikke minst grensen mellom Hemnes og Leirfjord ( Leirvika) Avgjørende grunn for å bevare ferga Hemnesberget – Leirvika
 4. En kommune må alltid kjøpe/selge tjenester fra/til nabokommuner. Slik er der i dag og det vil være naturlig at det forsetter …..Leirfjord bør bestå som generalistkommune og levere sine egne tjenester  for å beholde arbeidsplasser og folk i kommunen…..Av omsyn til arbeidsplasser ( tilbud til ungdom ) bør Leirfjord bestå som generalistkommune.
 5. Vi opplever at det er for lite nærhet til offentlige tilbud             barnehagen  utvides og være lokalisert til Bardal. Med auke i barnetallet bør det være 1 – 4 skole/oppvekstsenter lokalisert til Bardal………For folk i distriktene fungerer tilbudene dårlig slik som de er i dag, det eneste som fungerer er helsetjenesten…..I all hovedsak bra , men også Leirfjord har et betydelig utviklingspotensial
 6. To alternativer: Bardal til Hemnes ved bru over Skarpsundet/fergesamband   eller HALD-sammenslåing………Dette er det delte meninger om igjen. Pga geografiske årsaker . Rana, Hemnes er et forslag  som kan fungere . Da bør kommunen deles….Sånn som kommunegrensene er i dag er det for Bardals vedkommende like enkelt å komme til Hemnes, Nesna eller S.sjøen
 7. Godt spørsmål ! Klarer vi å utvikle Leirfjord kommune på en positiv måte, vil vi være en styrke for Helgeland…….Turisme i distriktene, tettstedet Leland kan bli en parkeringsplass (kollektivtrafikk gjennom Toven-tunellen ??) eller en gjennomfartsåre ( ingen stopper der ). Ellers kan vi ikke tilføre noe Henviser til svaret på spørsmål 5a….Leirfjord må først bli enige med seg selv om hva de ønsker av utvikling og så jobbe politisk for å oppnå sine mål
 8. a) greit…..regionskommuner vil ikke være noen løsning siden vi kommer som en utkant i regionen        …..b) spiller ingen rolle – kan være egen kommune….fylkeskommunen blir nedlagt og mindre kommuner bør ta over deres oppgaver………c)spiller ingen rolle- kan være egen kommune………Regionsfylker kan også være en god løsning for å opprettholde økonomi og struktur.

 

 

Til toppen av siden Tilbake til hovedsiden